Skip to main content
  • Raporty Catalyst

RAPORTY CATALYST

Rynek obligacji Catalyst rozpoczął działalność 30 września 2009 roku. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot. Catalyst tworzą cztery platformy obrotu. Dwie platformy prowadzone przez GPW – w formule rynku regulowanego i ASO.

Jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Analogiczne dwa rynki są prowadzone przez BondSpot gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł. Wszystkie przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych - obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych. Taka architektura Catalyst sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych.

Zasady notowań sesyjnych na rynkach regulowanych i alternatywnych są identyczne. Jedyne różnice dotyczą sposobu zawierania transakcji pakietowych. Na wszystkich rynkach tworzących Catalyst realizacja transakcji gwarantowana jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, a na emitentach spoczywają obowiązki informacyjne dotyczące raportów bieżących i okresowych.

Pierwsza oferta publiczna (IPO)

W przypadku, gdy sprzedaż na rynku pierwotnym realizowana jest w formule oferty publicznej, procedura przydziału może być przeprowadzona przez firmę inwestycyjną lub z wykorzystaniem systemu informatycznego Giełdy. Główną zaletą tego drugiego rozwiązania jest umożliwienie uczestnictwa w ofercie dużej liczbie nabywców – wszystkim tym, którzy są klientami członków giełdy. Więcej na temat IPO z wykorzystaniem systemu giełdowego tutaj…

Uczestnicy rynku

Działalność na rynku Catalyst prowadzić mogą podmioty posiadające status uczestnika Catalyst. Uczestnikami Catalyst mogą zostać:

  1. firma inwestycyjna,
  2. zagraniczna firma inwestycyjna,
  3. instytucja kredytowa,
  4. inny podmiot, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach prawa, dający rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków związanych z działaniem na Catalyst.

Uczestnik Catalyst może składać zlecenia i zawierać transakcje wszystkimi instrumentami wprowadzonymi do obrotu i może to robić na rachunek własny lub na rachunek klienta.

Przydatne informacje

Raporty okresowe

2022

Raporty półroczne

 2021

Raporty roczne

Raporty półroczne

2020

Raporty roczne

Raporty półroczne

 2019

Raporty roczne

Raporty półroczne

2018

Raporty roczne

Raporty półroczne

Znajdziesz nas też tutaj