FAKTORING

Faktoring jest jedną z form finansowania działalności przedsiębiorstwa, pozwalającą poprawić jego płynność finansową. W zależności od rodzaju i potrzeb firmy, faktoring może być uzupełnieniem bądź alternatywą dla kredytu.

Co to jest faktoring?

Polega on na odkupie przez Faktora (Bank) od Faktoranta (Państwa firmy) wierzytelności (faktur) z odroczonym terminem płatności z tytułu sprzedaży towarów i usług dla innych przedsiębiorstw (Dłużników).  W rezultacie Faktorant nie musi czekać na zapłatę faktur przez Dłużnika, jednocześnie zabezpieczając się przed ewentualnym opóźnieniem w spłacie.

W transakcji faktoringu biorą udział przeważnie trzy podmioty:

 • Faktorant - czyli Państwa firma - jako dostawca towarów i usług
 • Faktor - czyli Bank lub inna wyspecjalizowana firma świadcząca usługi faktoringowe
 • Dłużnik - może nim być każdy podmiot któremu Faktorant sprzedał towary lub usługi i który jest zobowiązany to terminowego uregulowania płatności należnych Faktorantowi z tego tytułu.

Przykład:

Przedsiębiorca (dostawca), który sprzedaje towar, ustala ze swoim odbiorcą, że płatność za dostawę nastąpi w ciągu 30 dni. Jest to czas, w którym formalnie realizowany jest przychód, co powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpływa. W tym czasie może też zaistnieć potrzeba uregulowania innych należności: za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itp.

W tej sytuacji pomocny może być faktoring. 

 

Umowę zawiera się szybko ponieważ przesłanki do jej podjęcia są inne niż w np. kredycie bankowym, mniejsze znaczenie ma ocena zdolności kredytowej, a ważne staje się to, czy w obrocie handlowym dostawcy z jego odbiorcami występują okoliczności utrudniające skuteczne ściąganie należności. Nie trzeba ustanawiać prawnych zabezpieczeń rzeczowych ponieważ standardowymi formami zabezpieczenia w faktoringu są same faktury (wierzytelności) oraz weksel własny.

Następnie należy powiadomić odbiorców, iż taka umowa została zawarta i na jej podstawie wszelkie prawa wierzyciela zostały przeniesione na Faktora. Odtąd płatności za faktury odbiorca będzie kierować na konto Faktora, a nie jak dotychczas na konto dostawcy. Jest to jedyna zmiana, jaką odczuje odbiorca towaru.

Zalety usługi

 • poprawa bieżącej płynności
 • korzystanie ze stałego dopływu kapitału obrotowego
 • możliwość swobodnego planowania wydatków
 • elastyczne finansowanie dostosowane do zmian wielkości obrotu
 • przeniesienie ryzyka niewypłacalności dłużnika na Faktora

Istotnym atutem tego źródła finansowania jest fakt, iż mogą z niego skorzystać nie tylko duże firmy, ale również przedsiębiorstwa z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Kiedy faktoring jest szczególnie dobrym rozwiązaniem?
 • gdy firma nie posiada wystarczającej zdolności kredytowej
 • gdy firma ma spore problemy z przedłużającymi się płatnościami
 • gdy firma potrzebuje bieżącego finansowania ale równocześnie zabezpieczenia swoich należności
 • gdy firma nie posiada wystarczająco długiej historii działalności, aby móc się finansować kredytem bankowym