Skip to main content
 • Leasing - Informacje ogólne

  Leasing - Informacje ogólne

  Leasing to główne obok kredytu zewnętrzne źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. PM Bank przy współpracy z BPS Leasing S.A. oferuje usługi leasingowe na bardzo atrakcyjnych warunkach.

  Oferta Banku obejmuje finansowanie w formie leasingu środków trwałych, zarówno ruchomości jaki i nieruchomości.

  Z myślą o Klientach, będących przedsiębiorcami, działających w różnych branżach i korzystających z usług Banku, opracowano wiele specjalistycznych rozwiązań, umożliwiających finansowanie potrzeb inwestycyjnych. Dzięki temu Bank zapewnia możliwość sfinansowania wszelkich potrzeb w zakresie finansowania inwestycji dla swoich klientów, niezależnie od tego czy będzie to prosty zakup środka trwałego czy długotrwały, wieloetapowy proces inwestycyjny.
  Leasing to główne, obok kredytu, źródło finansowania inwestycji pracujących w gospodarce. Taka sytuacja wynika z korzyści, które oferuje leasing:
  • Brak finansowania VAT - BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.
  • Elastyczne struktury opłat - Możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności rat leasingowych, opłaty wstępnej oraz wartości końcowej.
  • Tańsze usługi dodatkowe - Możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez Leasingodawcę (Finansującego)
  • Mniej formalności - Szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz ubezpieczycielem
  • Brak obciążenia bilansu - Dla firm z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw typowa dla rynku transakcja leasingowa nie obciąża bilansu firmy - korzystający nie wykazuje zobowiązań leasingowych w bilansie
  • Korzyści podatkowe - Opłata wstępna i raty leasingowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu

  Rynek leasingu ma ponad dwudziestoletnią historię w Polsce. Jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków usług finansowych w Polsce w ostatnich 10 latach.

  Przydatne informacje

  Oferta

  LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

  Finansujemy samochody osobowe i dostawcze (o dmc do 3,5 ton) – nowe i używane.

  Korzystając z oferty BPS Leasing możesz liczyć na:

  • walutę umowy PLN lub EUR (jeśli posiadasz przychody w tej walucie),
  • opłatę wstępną już od 0%,
  • okres leasingu od 2 do 6 lat,
  • leasing operacyjny i finansowy,
  • refinansowanie nakładów w ramach transakcji leasingu zwrotnego,
  • szybką decyzję leasingową,
  • szybką rejestrację samochodu,
  • elastyczne warunki umowy i płatności, dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • atrakcyjne warunki ubezpieczenia, w tym ubezpieczenie straty finansowej GAP.

   

  LEASING ŚRODKÓW TRANSPORTU               

  Zapewniamy finansowanie niezbędnych dla Twojej działalności środków transportu zarówno uniwersalnych jak i specjalistycznych - nowych i używanych.

  U nas możesz sfinansować:
  • ciągniki siodłowe,
  • samochody ciężarowe,
  • podwozia z zabudowami typu furgon, skrzyniowa, kontenerowa, chłodnia i wywrotka,
  • samochody specjalne,
  • autobusy,
  • przyczepy,
  • naczepy,
  • wózki widłowe.

  Korzystając z oferty BPS Leasing możesz liczyć na:

  • walutę umowy PLN lub EUR (jeśli posiadasz przychody w tej walucie),
  • opłatę wstępną już od 0%,
  • okres leasingu od 2 do 6 lat,
  • leasing operacyjny i finansowy,
  • szybką decyzję leasingową,
  • możliwość refinansowania nakładów w ramach transakcji leasingu zwrotnego,
  • elastyczne warunki umowy leasingu i płatności, dostosowane do indywidualnych potrzeb,
  • szybką rejestrację pojazdu.
  • atrakcyjne warunki ubezpieczenia przedmiotów leasingu, w tym ubezpieczenie straty finansowej GAP oraz Truck Assistance.

   

  LEASING MASZYN I URZĄDZEŃ

  Finansujemy niezbędne dla Twojej działalności maszyny i urządzenia, zarówno nowe jak i używane, a w szczególności:

  • katalogowe, uniwersalne maszyny i urządzenia,
  • maszyny rolnicze i leśne,
  • maszyny budowlane,
  • specjalistyczne maszyny i urządzenia, w tym: obrabiarki do drewna i metalu, maszyny do przetwórstwa tworzyw sztucznych, urządzenia medyczne, maszyny poligraficzne.

  Korzystając z oferty BPS Leasing możesz liczyć na::

  • walutę umowy PLN lub EUR (jeśli posiadasz przychody w tej walucie),
  • opłatę wstępną już od 5%,
  • okres leasingu od 2 do 6 lat,
  • leasing operacyjny i finansowy,
  • możliwość refinansowania nakładów w ramach transakcji leasingu zwrotnego,
  • atrakcyjne warunki ubezpieczenia majątkowego,
  • szybką decyzję leasingową,
  • elastyczne warunki umowy leasingu i płatności dostosowane do indywidualnych potrzeb.

   

  LEASING NIERUCHOMOŚCI

  Leasing nieruchomości oferujemy przedsiębiorcom traktującym nieruchomości jako źródło przychodu lub inwestycję. Finansujemy nieruchomości wykorzystywane na potrzeby własne lub przeznaczone na wynajem, a w szczególności:

  • budynki biurowe,
  • biurowo-magazynowe,
  • biurowo-usługowe,
  • magazyny i centra logistyczne.

  Warunki i korzyści naszej oferty:

  • minimalna wartość transakcji: 3 mln PLN,
  • standardowy okres leasingu: 10 lat,
  • minimalny opłata wstępna: 33%,
  • uwolnienie środków finansowych oraz urealnienie wartości nieruchomości w przypadku leasingu zwrotnego,
  • atrakcyjne warunki ubezpieczenia nieruchomości.

   

   

  LEASING FOTOWOLTAIKI

  Jeżeli koszty energii elektrycznej stanowią dla Twojej firmy spory wydatek a dodatkowo obawiasz się rosnących cen energii, sprawdź naszą ofertę finansowania instalacji fotowoltaicznych i obniż swoje koszty.

  W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku, BPS Leasing wprowadza do swojej oferty finansowanie instalacji fotowoltaicznych na atrakcyjnych warunkach. Posiadamy również strategicznego partnera: Stilo Energy S.A., który ma duże doświadczenie w dostarczaniu i montażu tego typu urządzeń.

   

  • Finansujemy nowe urządzenia o mocy nieprzekraczającej 50 kW (są to mikroinstalacje, które z zakresu prawa budowlanego nie wymagają zgłoszenia i ubiegania się o pozwolenie na budowę)
  • Instalacja tylko na budynku należącym do Klienta
  • Dostępne formy finansowania to leasing operacyjny i finansowy
  • Okres finansowania: do 72 miesięcy
  • Waluta umowy: PLN
  • Minimalna opłata wstępna: już od 10%
  • Szybka decyzja o finansowaniu
  • Atrakcyjne warunki cenowe dla Klientów kredytowych Banku BPS oraz Banków Spółdzielczych Grupy BPS

   

  Słownik leasingowy

  Strony umowy leasingu

  • Finansujący (leasingodawca) - firma leasingowa (BPS Leasing S.A.), która oddaje przedmiot leasingu do używania w zamian za wynagrodzenie pieniężne (opłaty okresowe); BPS Leasing S.A. jest spółką wchodzącą w skład grupy BPS.
  • Korzystający (leasingobiorca) - podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która użytkuje przedmiot leasingu.
  • Dostawca przedmiotu leasingu - podmiot, od którego finansujący nabywa przedmiot leasingu. Wyboru dostawcy dokonuje korzystający i on, w myśl przepisów, ponosi pełną odpowiedzialność za wybór przedmiotu dostawy i podmiotu dostarczającego.
  • Ubezpieczyciel - towarzystwo ubezpieczeniowe, które ubezpiecza przedmiot leasingu. O wyborze ubezpieczenia decyduje finansujący. BPS Leasing S.A. współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi i ma wynegocjowane korzystne warunki ubezpieczenia.
  • Poręczyciel – osoba, która zobowiązuje się względem finansującego (wierzyciela) wykonać zobowiązanie, na wypadek gdyby nie wykonał go korzystający (dłużnik). Taka sytuacja może czasem wystąpić w transakcji leasingu jeśli kondycja finansowa lub wiarygodność korzystającego budzi zastrzeżenie finansującego.
  Umowa Leasingu
  Zawierana w celu zapewnienia finansowania inwestycji bez nabywania prawa własności przedmiotu umowy w trakcie jej trwania z możliwością ostatecznego nabycia tego przedmiotu po zakończeniu umowy. Umowę leasingu zawiera się na czas określony. Długość umowy w zasadzie zależy od stron, z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów podatkowych, które wskazują minimalny czas trwania umowy, w zależności od tego co jest przedmiotem umowy i jaki jest okres amortyzacji dla celów podatkowych. Suma opłat leasingowych (opłat okresowych) to co najmniej równowartość ceny lub wynagrodzenia z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez finansującego. W umowach leasingu wysokość opłat uzależniona jest od kilku czynników, w tym w szczególności od: wysokości opłaty wstępnej uiszczonej na początku transakcji (która może się wahać od 0-40% wartości przedmiotu, im wyższa opłata wstępna, tym niższe opłaty okresowe), ceny po której korzystający może nabyć przedmiot leasingu po zakończeniu umowy, długości trwania umowy.

  Leasing operacyjny (w ujęciu podatkowym)
  Rodzaj leasingu, w którym opłaty leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu korzystającego, a leasingowana rzecz (przedmiot leasingu) pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością finansującego, który dokonuje od niej odpisów amortyzacyjnych; po wygaśnięciu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu na korzystającego.

  Leasing finansowy (w ujęciu podatkowym)
  Rodzaj leasingu, w którym jedynie część odsetkowa opłat okresowych stanowi koszt uzyskania przychodu korzystającego; po zakończeniu umowy może nastąpić prawne przeniesienie własności leasingowanego przedmiotu na korzystającego; odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu dokonuje korzystający traktując opłaty jako inwestycje w cudze środki; w okresie trwania umowy leasingu następuje spłata całkowitej wartości leasingowanego przedmiotu.

  Przedmiot leasingu
  Może to być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca do celów zarobkowych użytkującego.

  Okres leasingu
  Okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, liczony od dnia jej zawarcia do terminu płatności ostatniej opłaty okresowej. Jednak prawnie najbardziej wrażliwym kryterium okresu leasingu są przepisy podatkowe. Dlatego też w praktyce jako okres leasingu rozumie się liczbę miesięcznych opłat okresowych. W przypadku umów leasingu operacyjnego, okres trwania umowy leasingu nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji, określonego w przepisach podatkowych (dla samochodów o stawce amortyzacji 20% jest to okres 24 miesięcy). Zgodnie z nowymi przepisami w zakresie leasingu nieruchomości minimalny okres leasingu dla tego typu przedmiotów leasingu wynosi min. 5 lat.

  Amortyzacja
  Zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie normalnej eksploatacji i upływu czasu. Amortyzacja jest dokonywana poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszt uzyskania przychodu
   
  Należności leasingowe
  Należności, które ponosi korzystający z tytułu leasingu to: wpłata początkowa, opłaty leasingowe, opłaty manipulacyjne, prowizje, odsetki, składka ubezpieczeniowa za przedmiot leasingu, zwrot podatku od środków transportu, koszty windykacji i monitoringu, inne opłaty wynikające z umowy leasingu, ogólnych warunków leasingu, przepisów prawa lub zawiadomienia otrzymanego od finansującego.

  Harmonogram opłat
  Załącznik do umowy leasingu, określający terminy i wysokość wszystkich opłat, jakie poniesie korzystający z tytułu zawartej umowy.

  Wartość rezydualna (wartość wykupu)
  Opłata końcowa, zawarta w harmonogramie opłat, stanowiąca przedpłatę na poczet ceny, za którą korzystający zobowiązuje się nabyć przedmiot leasingu po upływie okresu na jaki zawarto umowę leasingu.

  Hipotetyczna wartość netto
  Wartość początkowa Przedmiotu Leasingu pomniejszona o odpisy amortyzacyjne wyliczone metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika równego 3.

  Opłata wstępna (udział własny)
  Pierwsza opłata leasingowa, określona w harmonogramie opłat, płatna przed podpisaniem umowy leasingu.

  Opłaty okresowe
  Opłaty leasingowe za korzystanie z przedmiotu leasingu, należne finansującemu, płatne przez korzystającego w wysokościach i terminach określonych w harmonogramie opłat.

  Opłaty degresywne
  Leasingowe opłaty okresowe ustalone w nierównej wysokości, zmniejszające się w miarę upływu podstawowego okresu leasingu.

  Wykup
  Prawo korzystającego do zakupu przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu leasingu. Prawo takie jest koniecznym składnikiem umowy leasingu kapitałowego, pod warunkiem zapłaty wszystkich rat, natomiast w umowie leasingu operacyjnego zależy ono od woli stron.

  OWL (Ogólne Warunki Leasingu)
  Warunki określające: zasady korzystania z przedmiotu leasingu, obowiązki regulowania należności, wybór dostawcy, ubezpieczenia przedmiotu leasingu, sposoby rozwiązania lub zakończenia umowy itp.

  WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)
  Warszawska średnia stopa procentowa oferowana dla pożyczek na polskim, międzybankowym rynku pieniężnym. WIBOR jest stosowany jako baza stopy procentowej w przypadku umów leasingu ze zmienną stopą procentową.

  Weksel własny In-blanco
  Weksel wystawiany przez korzystającego w celu zabezpieczenia należności pieniężnych, bez oznaczenia sumy i daty płatności.

  Specyfikacja przedmiotu leasingu
  Dokładne określenie w umowie leasingu przedmiotów oddawanych do używania, w tym: nazwy, typu, numerów seryjnych, ilości, nazwy producenta, roku produkcji, ceny.

  Protokół odbioru
  Dokument potwierdzający dokonanie odbioru Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, podpisany przez Dostawcę i Korzystającego.
  Najczęściej zadawane pytania

  Jakie korzyści daje leasing w odniesieniu do kredytu?

  • Korzyści podatkowe - opłata wstępna i opłaty okresowe mogą stanowić w całości koszt uzyskania przychodu – korzyści podatkowe nie dostępne w przypadku finansowania zakupu środka trwałego poprzez finansowanie kredytowe.
  • Brak finansowania VAT - BPS Leasing przejmuje na siebie finansowanie podatku VAT od zakupu przedmiotu. Podstawą kalkulacji opłat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu.
  • Mniej formalności - szybki i wygodny proces podpisywania umowy i przekazania przedmiotu leasingu. BPS Leasing wyręcza Klienta w kontaktach z urzędem komunikacji, dostawcą oraz firmą ubezpieczeniową.
  • Lepsze warunki cenowe - możliwość skorzystania z licznych rabatów oraz preferencyjnych stawek ubezpieczenia wynegocjowanych przez BPS Leasing.
  • Elastyczne struktury opłat  - możliwość dopasowania opłat leasingowych do założeń projektu inwestycyjnego poprzez ukształtowanie wysokości płatności opłaty wstępnej , opłat okresowych oraz wartości końcowej.
  • Możliwość szybszej amortyzacji podatkowej inwestycji.
  • Możliwość uwolnienia zamrożonego kapitału w formie leasingu zwrotnego.
  • Dodatkowe opcje serwisowe, ubezpieczeniowe, rejestracyjne.
  Co jest kosztem uzyskania dochodu w umowie leasingu?
  leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest opłata wstępna oraz wszystkie opłaty okresowe i pozostałe opłaty związane z leasingiem.
  leasingu finansowym kosztem uzyskania przychodu dla korzystającego jest część odsetkowa opłaty leasingowej. Korzystający ma również prawo amortyzować przedmiot leasingu.

   
  Jak jest naliczany i rozliczany podatek VAT w transakcjach leasingowych?
  Leasing operacyjny traktowany jest jak usługa. Podatek naliczany jest od każdej opłaty leasingowej zgodnie z bieżącą stawką w wysokości 23% i podlega odliczeniu przez korzystającego (z pewnymi ograniczeniami - np. samochody osobowe).
  leasingu finansowym w większości przypadków transakcja jest traktowana jak dostawa towarów. Podatek naliczany jest z góry od całej kwoty transakcji w chwili wydania przedmiotu leasingu.

  Jakie są opcje zakończenia kontraktu?
  Do wyboru jest kilka opcji, które są zapisane w umowie leasingu:
  • można wykupić przedmiot na swoją firmę,
  • można przedłużyć umowę na kolejny okres poprzez złożenie wniosku co najmniej miesiąc przed jej zakończeniem; opłata zgodnie z TOiP,
  Czy istnieje możliwość przedterminowego wykupu przedmiotu leasingu i szybszego zakończenia umowy?
  BPS Leasing rozpatruje wnioski o przedterminowe rozliczenie umowy indywidualnie ze względu na konieczność zachowania 40% okresu amortyzacji w skracanej umowie, lub inne uwarunkowania prawne i podatkowe w danym czasie.
  Znajdziesz nas też tutaj