Skip to main content
  • Dyspozycja na wypadek śmierci

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w placówkach PM Banku istnieje możliwość złożenia Dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, czyli polecenia bankowi wypłaty pieniędzy zgromadzonych na indywidualnym rachunku: oszczędnościowym, oszczędnościowo-rozliczeniowym lub lokacie na rzecz wskazanych osób.

Aby złożyć dyspozycję niezbędne jest określenie jej kwoty, a także podanie danych osoby,  której środki mają być wypłacone (imiona, nazwisko, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości, adres oraz stopień pokrewieństwa). Zgodnie z art. 56 Ustawy Prawo Bankowe w dyspozycji mogą zostać wskazani:

  • małżonek,
  • wstępny (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie),
  • zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki),
  • rodzeństwo.

W przypadku posiadania rachunku wspólnego wydanie dyspozycji jest niemożliwe.

Liczba wydanych dyspozycji jest nieograniczona - można wydać dyspozycję, aby bank wypłacił zapisobiercom kwoty w dowolnej proporcji, ustalonej przez Posiadacza rachunku.

Suma wypłat na podstawie dyspozycji, bez względu na ich ilość, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku, która na dzień 19.12.2023 r. wynosi 150.892,80 zł.

Jeśli wydana została więcej niż jedna dyspozycja, a łączna kwota dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w poprzednim akapicie, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być przez posiadacza rachunku w każdej chwili zmieniona lub odwołana na piśmie.

Kwoty wypłacone na podstawie dyspozycji posiadacza nie wchodzą do spadku po nim. Oznacza to, że bliscy będą mogli odebrać środki bez oczekiwania na zakończenie postępowania spadkowego.

Podobnie częścią spadku nie są środki, które zostały przeznaczone na pokrycie kosztów pogrzebu. Bank wypłaci środki osobie, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów. Wysokość wypłaty nie może jednak przekraczać kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku. Wypłata środków możliwa jest z rachunków, których  posiadacz był jedynym właścicielem.

Zachęcamy do składania dyspozycji na wypadek śmierci zarówno do rachunków już prowadzonych przez Bank, jak też nowo otwieranych.

Znajdziesz nas też tutaj