Skip to main content
 • Gwarancje BFG

GWARANCJE BFG

Depozyty gromadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję chroniącą środki pieniężne zgromadzone w bankach.

Gwarancjami BFG w 100% objęte są depozyty, zgromadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie, przez jedną osobę, do wysokości równowartości w złotych 100.000 EUR. Środki pieniężne zgromadzone w Podlasko-Mazurskim Banku Spółdzielczym w Zabłudowie niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził traktowane są jako jeden depozyt.

Ochronie podlegają imienne depozyty:

 • Osób fizycznych.
 • Osób prawnych.
 • Jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną.
 • Szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

System gwarantowania depozytów chroni środki pieniężne zgromadzone na wszystkich rodzajach imiennych rachunków bankowych, nominowanych zarówno w złotych, jak i w walutach obcych. Gwarancjami objęte są także inne wierzytelności pieniężne wynikające z czynności bankowych, o ile są potwierdzone dokumentami imiennymi (np. wierzytelności wynikające z polecenia przelewu lub emisji bankowych papierów wartościowych - pełen katalog czynności bankowych zawiera art. 5 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Bankowe). Gwarancji systemu podlegają również wierzytelności do Banku z tytułu zapisu bankowego na wypadek śmierci oraz z tytułu kosztów pogrzebu posiadacza rachunku, o ile wierzytelności te stały się wymagalne przed dniem zawieszenia działalności Banku.

Gwarancje BFG nie obejmują środków zdeponowanych przez:

 • Skarb Państwa
 • Narodowy Bank Polski
 • Banki krajowe i banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe - w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Instytucje finansowe
 • Firmy inwestycyjne oraz uznane firmy inwestycyjne z państwa trzeciego - w rozumieniu  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych
 • Osoby i podmioty, które nie zostały zidentyfikowane przez Bank
 • Krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej    
 • Fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
 • Otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Organy władz publicznych państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska oraz państwa trzeciego, w szczególności rządów centralnych, regionalnych oraz jednostek samorządu terytorialnego tych państw

Gwarancjami BFG nie są objęte także produkty, w przypadku, których Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie jedynie pośredniczy w ich sprzedaży jak np. jednostki funduszy inwestycyjnych, polisy ubezpieczeniowe, obligacje skarbowe.

Waluta w jakiej wypłacane są środki gwarantowane
Niezależnie od waluty w jakiej nominowany jest depozyt, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych po przeliczeniu wartości wkładu walutowego wg średniego kursu NBP z dnia spełnienia warunku gwarancji.  

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej
Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach (np. lokatach terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych) jednego deponenta w Banku.
W przypadku rachunku wspólnego, czyli rachunku prowadzonego dla kilku osób, kwota gwarantowana wyliczana jest odrębnie dla każdego ze współposiadaczy rachunku.

Sposób wypłaty środków gwarantowanych przez BFG
Sposób i termin wypłat środków gwarantowanych zostaje podany do publicznej wiadomości przez BFG m.in. w drodze ogłoszenia, w piśmie o zasięgu ogólnokrajowym. Informacje takie zostaną również zamieszczone na stronie internetowej BFG.
Zarząd komisaryczny, podmiot uprawniony do reprezentacji lub podmiot, który będzie dokonywał wypłat środków gwarantowanych dokonuje wypłat środków gwarantowanych zgodnie z uchwałą Zarządu Funduszu, w ciągu 20 dni od dnia spełnienia warunku gwarancji.
Po zakończeniu wypłat jw. środki gwarantowane można odebrać w Biurze Funduszu w ciągu 5 lat od spełnienia warunku gwarancji. Po tym terminie roszczenia z tytułu gwarancji ulegają przedawnieniu.

Odzyskanie części depozytów, która nie jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (część depozytu ponad kwotę 100 000 euro)
Cześć depozytów, nie objęta gwarancją BFG, stanowi wierzytelność deponenta do masy upadłości banku i może zostać odzyskana w wyniku podziału majątku upadłego banku w trakcie postępowania upadłościowego. W przypadku nabycia upadłego banku przez inny bank, nowy właściciel przejmuje zobowiązania wobec klientów.

Informacje dotyczące trybu i warunków otrzymania świadczenia pieniężnego na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. 2016 poz. 996) i formalności jakich należy dopełnić w tym celu, podawane będą na wniosek Posiadacza rachunku.

Zasady gwarantowania depozytów przez BFG wzorowane są na rozwiązaniach przyjętych w Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje, w tym szczegółowa lista banków objętych polskim systemem gwarantowania znajduje się na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Znajdziesz nas też tutaj