Skip to main content
 • RODO

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.

Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:

1. Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. RODO wprowadza m. in. nowe prawa Klientów. Jednym z obowiązków administratorów, którzy przetwarzają dane osobowe jest informowanie Klientów o przetwarzaniu ich danych osobowych.

2. Dlaczego Bank przetwarza moje dane osobowe?

Bank przetwarza Państwa dane, aby prowadzić działalność bankową, na przykład prowadzić rachunek bankowy, zawrzeć i realizować umowę dotyczącą produktu bankowego typu kredyt, lokata, rachunek oszczędnościowy, rachunek ROR, czy zapewnić bezpieczeństwo Państwa środków i transakcji. Prowadzimy również działalność informacyjną o naszych usługach i produktach.

3. Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp do swoich danych osobowych. Mogą Państwo również zarządzać swoimi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, w tym zgodami marketingowymi.

4. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie. Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Bankiem w jednostkach sprzedażowych lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5. Jak mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych?

Inspektorem Ochrony Danych w PM Bank jest Zbigniew Dębowski a jego  Zastępcą Danuta Makulewska.

Z Inspektorem Ochrony Danych oraz jego Zastępcą mogą Państwo skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, ul. Surażska 2, 16-060 Zabłudów.

6. W jakim celu Bank przetwarza moje dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Bank w celu:

 1. podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Bankiem, w tym celu dokonania badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. realizacji zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. zarządzania ryzykiem, oceny zdolności kredytowej, ryzyka kredytowego, w tym ryzyka wystąpienia opóźnienia w spłacie, po wygaśnięciu zawartej z Bankiem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 4. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Banku w związku z prowadzeniem działalności bankowej i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 5. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. dochodzenia należności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. wewnętrznych celów administracyjnych Banku, w tym analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego Banku (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

7. Jakie rodzaje, kategorie danych osobowych Bank przetwarza?

Bank przetwarza dane związane z:

 1. identyfikacją i weryfikacją tożsamości Klienta,
 2. dane transakcyjne,
 3. dane dotyczące stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej, w tym o osobach pozostających na utrzymaniu i pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 4. dane finansowe lub związane ze świadczeniem usług bankowych,
 5. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub społecznej.
 6. .

8. Kto jest odbiorcą moich danych?

Państwa dane mogą być udostępniane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

 1. Biuro Informacji Kredytowej S.A.,
 2. BIG InfoMonitor,
 3. System Dokumenty Zastrzeżone,
 4. System AMRON,
 5. Bank BPS S.A. (bank zrzeszający),
 6. banki, instytucje kredytowe i inne upoważnione podmioty na podstawie przepisów prawa,
 7. podmioty, którym Bank powierzył przetwarzania danych osobowych na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

9. Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Bank?

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte lub zanonimizowane.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług po wygaśnięciu umowy, dane te będziemy przetwarzać do czasu wycofania tej zgody.

11. Jakie uprawnienia mi przysługują?

W związku z przetwarzaniem przez Bank danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych: może Pan/Pani uzyskać informacje związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych oraz kopię tych danych.
 2. do sprostowania danych: jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, może Pan/Pani domagać się wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych.
 3. do usunięcia danych: może Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
 4. do ograniczenia przetwarzania danych: może Pan/Pani poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych.
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: może Pan/Pani sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych z przyczyn związanych z Pana/Pani sytuacją. Przysługuje Panu/Pani bezwzględne prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.
 6. do przenoszenia danych: tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego
 7. do cofnięcia zgody: jeżeli wyraził(-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, może Pan/Pani wycofać zgodę w dowolnym czasie.
 8. do wniesienia skargi: zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz powyższych uprawnień, przysługuje Panu/Pani również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

12. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne czy obligatoryjne?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.

13. Skąd Bank ma moje dane osobowe?

Źródłem Państwa danych osobowych są wnioski, umowy zawarte z Bankiem. Natomiast w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dane dotyczą, źródłem danych są osoby trzecie. Wówczas Bank ma obowiązek poinformować te osoby o źródle pozyskania ich danych.

14. Czy moje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Państwu produktów/usług lepiej dopasowanych, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Administrator – Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.)

 

          Klauzula informacyjna Biura Informacji Kredytowej (BIK)

          Klauzula informacyjna dla kontrahenta Podlasko-Mazurskiegi Banku Spółdzielczego w Zabłudowie

          Klauzula informacyjna dla klienta Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie

Znajdziesz nas też tutaj