SMS Banking

Usługa SMS Banking to usługa SMS zapewniająca dwukierunkową komunikację za pomocą wiadomości SMS pomiędzy Posiadaczem rachunku a Bankiem.

Za pośrednictwem usługi SMS Posiadacz rachunku może:

 • uzyskiwać aktualne informacje o rachunkach bankowych,
 • otrzymywać automatyczne powiadomienia po zdarzeniu (np. zmiana salda rachunku, założenie blokady),
 • otrzymywać automatycznie generowane komunikaty informujące o stanie na rachunkach (np. codzienne informowanie o saldzie na wskazanym rachunku),

Warunkiem korzystania przez Posiadacza rachunku z usługi SMS Banking jest:

 • złożenie dyspozycji oraz posiadanie telefonu komórkowego operatora krajowego,
 • Posiadacz rachunku może wskazać maksymalnie trzy numery telefonu do korzystania z usługi SMS Banking,
 • aktywacja usługi SMS Banking, podczas której Posiadacz rachunku otrzyma hasło dostępu i informację z listą dostępnych poleceń następuje w siedzibie Banku,
 • wykonanie informacji za pośrednictwem SMS Banking wymaga sformatowania odpowiedniej treści wiadomości (komendy SMS) na wskazany przez Bank numer telefonu,
 • szczegółowy wykaz komend Posiadacz otrzymuje podczas aktywacji usługi,
 • usługa SMS Banking przestaje być świadczona w przypadku rozwiązania Umowy rachunku lub złożenia rezygnacji ze świadczenia tej usługi,
 • usługa SMS Banking działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,
 • za usługę SMS Banking Bank pobiera prowizję zgodnie z obowiązującą w PM Banku Taryfą prowizji i opłat.

SMS Banking

Jak działa usługa SMS Banking?

Działanie oparte jest na technologii sieci komórkowej GSM i polega na przesyłaniu komunikatów SMS. Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

 • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące o wielkości dostępnych środków,
 • na żądanie klienta system wysyła zwrotnego SMS-a z odpowiedzią na zadane pytania.

Aby otrzymać z PM Banku informacje należy wysłać do PM Banku SMS:

Nr klienta#hasło#komenda#parametr1#parametr2#parametr3#parametr4#parametr5#parametr6

Komendy:

 • H – zmiana hasła
 • R – wykaz rachunków
 • W – wyciąg/historia
 • O –oprocentowanie
KomendaOpisPrzykładowy SMS do BankuOdpowiedź z Banku
H

Zmiana hasła

1313#123456#H#B98765

Zmiana hasła klienta 1313 z 123456 na nowe B98765

R

Wykaz rachunków

1313#123456#R

1313#123456#R#ROR

Wykaz rachunków klienta 1313 Dekret + saldo

Wykaz rachunków klienta 1313, których nazwa zaczyna się ROR Dekret + saldo

W

Wyciąg/ historia

1313#123456#W    (jeśli klient ma jeden rachunek)

Historia rachunku klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji

1313#123456#W#3   (jeśli klient ma jeden rachunek)

Historia rachunku klienta 1313 – 3 ostatnie operacje

1313#123456#W#ROR1

Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – domyślnie 5 ostatnich operacji

1313#123456#W#ROR1#2

Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 – 2 ostatnie operacje

1313#123456#W#2002.01.01#2002.01.31  (jeśli klient ma jeden rachunek)

Historia rachunku klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do dnia 2002.01.01

1313#123456#W#ROR1#2002.01.01#2002.01.31

Historia rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313 od dnia 2002.01.01 do 2002.01.31

O

Oprocentowanie rachunku

1313#123456#O (jeśli klient ma jeden rachunek)

1313#123456#O#ROR1

Oprocentowanie rachunku klienta 1313

Oprocentowanie rachunku o nazwie ROR1 klienta 1313

UWAGA

Data zawsze musi być w formacie rok (cztery cyfry), miesiąc (dwie cyfry), dzień (dwie cyfry), a wszystko przedzielone separatorem, np.: 2010-11-12 lub 2010/11/12 lub 2010.11.12

Jakie korzyści daje usługa?

 • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM oraz modelu aparatu komórkowego,
 • dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

Jak bezpiecznie korzystać z usługi SMS Banking?

SMS Banking jest produktem wygodnym jednak niesie ze sobą kilka zagrożeń. W celu wyeliminowania zagrożenia należy:

 • nie udostępniać telefonu osobom nieuprawnionym,
 • należy kasować wiadomości SMS zarówno wysłane jak i otrzymane w ramach usługi SMS Banking,
 • w przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie telefonu komórkowego, którego numer został podany jako docelowy do otrzymywania sms-ów w ramach usługi SMS Banking przez osobę nieuprawnioną, niezwłocznie zastrzec telefon u operatora i zgłosić się do Banku w celu zablokowania dostępu do usługi.

Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są w placówkach Banku.