Skip to main content
  • FATCA

FATCA

1. Co to jest FATCA?

FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act - jest amerykańską regulacją prawną o zgodności z przepisami podatkowymi dla kont zagranicznych, uchwaloną 28 marca 2010 r. przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych oraz IRS (amerykański Urząd Skarbowy), która obliguje m.in. polskie instytucje finansowe, takie jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, instytucje powiernicze prowadzące rachunki dla amerykańskich podatników do przekazywania amerykańskim organom podatkowym informacji dotyczących tych rachunków. Regulacja ta określa obowiązki związane z przeciwdziałaniem unikania opodatkowania przez amerykańskich podatników posiadających rachunki w zagranicznych (nieamerykańskich) instytucjach finansowych.

2. Jaki jest cel FATCA?

Podstawowymi celami FATCA są:
1) zapobieganie wykorzystywaniu przez amerykańskich podatników rachunków zagranicznych w celu uniknięcia opodatkowania zysków od inwestycji;
2) umożliwienie amerykańskiemu Urzędowi Podatkowemu pozyskiwania informacji o zagranicznych inwestycjach amerykańskich rezydentów podatkowych;
3) ograniczenie możliwości unikania opodatkowania przez amerykańskich rezydentów podatkowych i w rezultacie zwiększenie dochodów budżetu.

3. Od kiedy FATCA obowiązuje w Polsce?

Implementacja zapisów FATCA w Polsce rozpoczęła się od podpisania w dniu 7.10.2014 r. Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Umowy międzynarodowej FATCA). Podstawy prawne do realizacji obowiązków wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA określa przyjęta w dniu 9.10.2015 r. Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz. U. z 2015 r. poz. 1712) (Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA). Ustawa weszła w życie 01.12.2015 r.

4. Jakie zadania spoczywają na Banku w związku z FATCA?

Ustawa o wykonywaniu umowy FATCA nakłada na polskie instytucje finansowe, w tym PM Bank, obowiązek realizacji szeregu zobowiązań wynikających z Umowy międzynarodowej FATCA, polegających m.in. na:
1) stosowaniu wewnętrznych procedur sprawdzających w zakresie identyfikacji i raportowania informacji na temat rachunków w posiadaniu osób/podmiotów podlegających amerykańskiemu prawu podatkowemu;
2) zbieraniu danych oraz dokumentów wymaganych zapisami Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;
3) przekazywaniu do Ministerstwa Finansów informacji o rachunkach podlegających obowiązkowi raportowemu.

W związku z wejściem w życie Ustawy FATCA, Bank zobowiązany jest do identyfikacji i weryfikacji Klienta pod kątem spełniania przez każdego Klienta przesłanek US indicia, nadania mu statusu osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA oraz przekazania informacji o amerykańskim rachunku raportowanym właściwemu organowi.

5. Jakie obowiązki spoczywają na Kliencie Banku w związku z FATCA?

Bank w celu realizacji obowiązków nałożonych na niego na podstawie Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA oraz Umowy międzynarodowej FATCA jest zobowiązany do identyfikacji statusu Klienta. W związku z powyższym Klient obowiązany jest do:
1) przedłożenia Bankowi w wyznaczonym terminie oświadczenia FATCA;
2) przedłożenia Bankowi dodatkowych wyjaśnień i dokumentów, wyłącznie w przypadku uzasadnionych wątpliwości, w celu kompletnej weryfikacji jego statusu według zasad wynikających z Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA;
3) każdorazowej i terminowej aktualizacji przekazanych dokumentów, gdy zmianie ulegną zadeklarowane w nich okoliczności.

6. Czy każdy klient musi zostać poddany identyfikacji FATCA?

Tak, każdy Klient musi zostać poddany identyfikacji pod kątem FATCA. Sposób identyfikacji różni się w zależności od tego w czyim posiadaniu jest rachunek (Klient indywidulany / instytucjonalny) oraz okresu, w jakim została podpisana umowa rachunku.

7. Co oznacza określenie US indicia?

Kryteria US indicia to kryteria, na podstawie których Bank dokonuje weryfikacji Klienta pod kątem spełniania / nie spełniania przez niego kryteriów osoby fizycznej lub podmiotu podlegającego FATCA.

8. Jakie są kryteria US indicia dla Klienta indywidualnego?

1) obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki Posiadacza rachunku;
2) podleganie pod prawo podatkowe Stanów Zjednoczonych Ameryki;
3) posiadanie amerykańskiego numeru identyfikacji podatkowej;
4) uzyskiwanie w danym momencie lub w przeszłości przychodów na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
5) miejsce urodzenia Posiadacza rachunku na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
6) bieżący adres korespondencyjny (w tym adres elektronicznej skrzynki pocztowej – domena .us) lub aktualny zamieszkania będący adresem w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
7) numeru telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim (kierunkowy 001);
8) realizacja, w momencie weryfikacji, stałego zlecenia przelewu środków na rachunek prowadzony w Stanach Zjednoczonych Ameryki;
9) aktualne, ważne pełnomocnictwo udzielone przez Posiadacza rachunku wydane osobie posiadającej adres na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki;
10) adres do doręczeń lub adres skrzynki pocztowej, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli jest jedynym adresem w bazie danych Banku, z zastrzeżeniem że dla rachunków o niższej wartości, adres do doręczeń lub adres skrzynki pocztowej poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki nie będzie traktowany jako U.S. indicia.

9. Jakie są kryteria US indicia dla klienta instytucjonalnego?

1) adres siedziby lub adres korespondencyjny do doręczeń na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
2) utworzenie lub rejestracja podmiotu na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki;
3) nazwa formy prawnej wskazująca na podmiot prawa amerykańskiego (np. LP - Limited partnership, LLC - Limited Liability company, Co, Corporation, Company, Limited liability partnership, Limited liability limited partnership, Co-operative)
4) rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki;
5) amerykański numer identyfikacji podatkowej;
6) w zakresie osób kontrolujących, obywatelstwo lub rezydencja podatkowa Stanów Zjednoczonych Ameryki;
7) numeru telefonu Posiadacza rachunku będący numerem amerykańskim (kierunkowy 001);
8) status Podmiotu podlegającego FATCA, który jest definiowany na etapie Procedury identyfikacji;
9) Status pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego kontrolowanego przez przynajmniej jednego obywatela / rezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

10. Jaki dokument powinien wypełnić Klient w ramach FATCA?

Standardowo jedyny dokument, jaki musi wypełnić Klient, to oświadczenie FATCA.

11. W jakim terminie Klient może przekazać oświadczenie FATCA?

Umowa międzynarodowa wskazuje, że standardowo pozyskanie oświadczeń FATCA powinno następować w momencie otwierania rachunku. Niemniej Umowa międzynarodowa daje Klientom prawo do złożenia wymaganego oświadczenia FATCA w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku.

12. Na jakiej podstawie prawnej Bank żąda od Klienta dokumentów związanych z FATCA?

Klient jest zobowiązany do przedstawienia oświadczeń oraz innych wymaganych przez Bank dokumentów na podstawie 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu umowy FATCA. Zgodnie z tym samym zapisem, wszelkie oświadczenia są składane przez Klienta pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

13. W jakiej sytuacji Bank może dokonać blokady rachunku w związku z FATCA?

W przypadku rachunków otwartych w okresie przejściowym, tj. od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r. włącznie, brak złożenia oświadczenia FATCA przez Klienta do 30.11.2016 r. lub brak złożenia na żądanie Banku innego wymaganego dokumentu na potrzeby procedury identyfikacji skutkować będzie blokadą rachunku.

UWAGA: Bank może dokonać blokady wyłącznie rachunków otwartych w okresie przejściowym tj. od 01.07.2014 r. do 30.11.2015 r.

Blokada rachunku nastąpi w terminie 3 dni od upływu terminu na ich złożenie. Po dokonaniu blokady, Bank wyśle drogą korespondencyjną do Klienta informację o blokadzie oraz zasadach zdjęcia blokady. Bank zdejmuje blokadę w terminie 3 dni od dnia dostarczenia wymaganych dokumentów.

14. O jakie dodatkowe dokumenty Bank może prosić Klienta na potrzeby procedury identyfikacji w ramach FATCA?

Prośba o dostarczenie do Banku dodatkowych dokumentów na potrzeby procedury identyfikacji w ramach FATCA będzie miała miejsce wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w których Bank posiądzie wiedzę lub powody, aby sądzić, że oświadczenie Posiadacza rachunku są błędne lub nierzetelne. Jako podstawę wątpliwości co do poprawności oraz rzetelności przedstawionych przez Posiadacza rachunku dokumentów należy przyjąć w szczególności:
1) niezgodność podpisu z Kartą Wzorów Podpisów;
2) niezgodność danych osobowych zawartych w dokumentach z danymi posiadanymi przez Bank;
3) poświadczenie dokumentu przez osoby niewskazane w reprezentacji podmiotu;
4) brak podpisu Posiadacza rachunku, brak podpisu osoby reprezentującej lub pieczęci firmowej.

Do dodatkowych dokumentów, jakich Bank może żądać od Klienta należy zaliczyć:
1) dowód identyfikacji tożsamości wystawiony przez upoważniony organ rządowy;
2) dowód identyfikacji podmiotu, który zawiera adres siedziby i nazwę podmiotu właściwe dla danego państwa;
3) oświadczenia finansowe, raporty kredytowe, oświadczenia o upadłości;
4) raport Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Powyższej listy nie można uznawać za katalog zamknięty. W przypadku konieczności, zakres danych lub dokumentów, które będą dodatkowo wymagane od Klienta będzie każdorazowo określany przez Pracownika Banku odpowiedzialnego za przeprowadzenie procedury identyfikacji.

15. Co zrobi Bank w przypadku zadeklarowania przez Klienta, że nie podlega on pod FATCA?

Jeśli Klient złoży negatywne oświadczenie FATCA, to znaczy w którym zaznaczy:
1) W przypadku Klienta indywidualnego: „NIE JESTEM Obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki ani Rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych” (odpowiedź pierwsza w oświadczeniu FATCA dla Klientów indywidulanych)
2) W przypadku Klienta instytucjonalnego: NIE POSIADA STATUSU podmiotu podlegającego pod Ustawę FATCA (odpowiedź pierwsza w oświadczeniu FATCA dla Klientów instytucjonalnych) oraz, że posiada status:
1) Osoby amerykańskiej innej niż szczególna osoba amerykańska;
2) Raportującej polskiej instytucji finansowej;
3) Zwolnionego uprawnionego odbiorcy;
4) Współpracującej zagranicznej instytucji finansowej;
5) Instytucji finansowej jurysdykcji partnerskiej;
6) Uczestniczącej Instytucji Finansowej.
7) Aktywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego (nieamerykańskiego)
8) Pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego (nieamerykańskiego), dla którego osobą kontrolującą NIE jest obywatel lub rezydent USA.
Bank w procedurze identyfikacji uznaje danego Klienta za niepodlegającego FATCA i co za tym idzie Bank nie wysyła informacji o rachunku Klienta organowi Ministerstwa Finansów. Złożenie negatywnego oświadczenia FATCA nie rodzi żadnych niekorzystnych konsekwencji dla Klienta, który oświadczy zgodnie z prawdą, iż nie jest osobą fizyczną lub podmiotem podlegającym FATCA.

16. Co zrobi Bank w przypadku zadeklarowania przez Klienta, że podlega on pod FATCA?

Jeśli Klient złoży pozytywne oświadczenie FATCA, to znaczy w którym zaznaczy, że:
1) W przypadku Klienta indywidualnego: „JESTEM Obywatelem Stanów Zjednoczonych Ameryki” (odpowiedź druga w oświadczeniu FATCA dla Klientów indywidulanych) lub „JESTEM Rezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki dla celów podatkowych” (odpowiedź trzecia w oświadczeniu FATCA dla Klientów indywidulanych)
2) W przypadku Klienta instytucjonalnego: Posiadam status:
1) Szczególnej osoby amerykańskiej;
2) Wyłączonej/ nieuczestniczącej zagranicznej (nieamerykańska) instytucji finansowej;
3) Pasywnego niefinansowego podmiotu zagranicznego (nieamerykańskiego), dla którego osobą kontrolującą jest obywatel lub rezydent USA.
Bank w procedurze identyfikacji uznaje danego Klienta za podlegającego FATCA i co za tym idzie Bank wysyła informacje o rachunku Klienta do organu podatkowego lub innego właściwego organu wskazanego przez Ministra Finansów.

17. Skąd Klient ma wiedzieć czy podlega pod FATCA?

Klient określa swój status odpowiadając na pytania wskazane w oświadczeniach FATCA.

W przypadku Klientów indywidulanych, określenie statusu sprowadza się do prostej deklaracji w zakresie rezydencji podatkowej oraz obywatelstwa. Odpowiedź na te pytania nie powinna stanowić dla Klientów żadnego problemu.
W przypadku Klientów instytucjonalnych, określenie statusu odbywa się poprzez wskazanie jednej z dziesięciu form prawnych (definicje zostały wskazane w oświadczeniu) lub deklarację, że podmiot nie posiada żadnej z dziesięciu wskazanych form prawnych.
W obu przypadkach pewną podpowiedzią może być fakt spełnienia przez Klienta jakiegokolwiek z kryteriów US indicia. Klient, który zidentyfikuje którykolwiek z kryteriów, powinien ze szczególną uwagą dokonać analizy swego statusu w rozumieniu Ustawy FATCA oraz wskazać status w celu umożliwienia Bankowi prawidłowego wypełnienia obowiązku przesyłania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych. W razie powzięcia poważnych wątpliwości co do swego statusu w rozumieniu FATCA, Klientom zaleca się zasięgnięcie profesjonalnej porady prawnej bądź podatkowej w celu ustalenia swojego statusu dla celów realizacji wymogów Ustawy FATCA w związku z Umową FATCA.

18. Co musi zrobić Klient w przypadku zmiany jego statusu FATCA?

W razie zmiany danych objętych oświadczeniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia Banku o takiej zmianie.

19. W jaki sposób Klient może dostarczyć oświadczenie FATCA lub inne wymagane dokumenty?

W przypadku jeżeli Klient nie złoży oświadczenia w momencie otwierania rachunku, ma prawo przekazać je w terminie późniejszym, maksymalnie w terminie do 90 dni od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie rachunku. W takich przypadkach wypełnione oświadczenie Klient może przekazać:
1) osobiście do Oddziału obsługującego rachunek;
2) osobiście do innego, dowolnie wybranego Oddziału;
3) przesłać drogą korespondencyjną listem poleconym na adres: Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie, ul. Gen Andersa 5, 15-124 Białystok.

UWAGA: Dokumenty przesłane przez Klienta drogą korespondencyjną muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem, zgodnym z wzorem podpisu lub opatrzone pieczęciami i podpisem osoby reprezentującej podmiot przedstawiający dokument. W przypadku dokumentów niespełniających powyższych wymogów, pracownik Banku skontaktuje się z Klientem i ustali sposób dostarczenia dokumentów spełniających ww. wymagania.

Znajdziesz nas też tutaj