Skip to main content
 • Udziały członkowskie

Udziały członkowskie

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE ZWANEGO DANEJ „BANKIEM”
(PRAWA I OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z CZŁONKOSTWA)


Zagadnienia wprowadzające

Bank posiada osobowość prawną i jest spółdzielnią prowadzącą swoją działalność na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej: u.f.b.s.), ustawy Prawo bankowe (dalej: pr. bank.) i ustawy Prawo spółdzielcze (dalej: pr. spółdz.). Zgodnie z art. 1 § 1. pr. spółdz. Bank jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Członkiem Banku może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Ze stosunkiem członkostwa w Banku wiążą się określone prawa i obowiązki. Zasadniczo wynikają one z przepisów pr. spółdz., a także z postanowień statutu Banku. Z członkostwem w Banku wiążą się określone uprawnienia, takie jak możliwość decydowania o przyszłości i kierunku działania Banku poprzez podejmowanie decyzji w ramach Zebrania Przedstawicieli oraz Zebrania Grup Członkowskich, ale także obowiązki, jak uczestnictwo w pokrywaniu ewentualnych strat Banku do wysokości udziałów zadeklarowanych przez członka.

Członkowstwo

Zgodnie z przepisami pr. spółdz. warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Deklaracja, podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego, powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,
a w przypadku, gdy przystępujący jest osobą prawną - jej nazwę i siedzibę oraz ilość zadeklarowanych udziałów (art. 16 § 1. pr. spółdz.).

O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd Banku Spółdzielczego, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji (art. 17 § 2. i § 3. pr. spółdz.). O podjęciu uchwały o przyjęciu w poczet członków Banku lub uchwały odmawiającej przyjęcia, składający deklarację jest powiadamiany pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia zawiera uzasadnienie. Od decyzji odmawiającej przyjęcia w poczet członków Banku zainteresowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania w formie pisemnej do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w terminie trzech miesięcy od daty jego otrzymania. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w tej sprawie jest ostateczna (art. 17 § 3. i § 4. pr. spółdz.).

Uprawnienia członka

Członkowie Banku mają równe prawa bez względu na ilość posiadanych udziałów. Zgodnie z postanowieniami Statutu Banku członek ma prawo:

 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku, na zasadach określonych w Statucie,
 • otrzymać odpis Statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku, protokołami obrad organów Banku, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, umowami zawieranymi przez Bank z osobami trzecimi,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • przeglądać rejestr członków,
 • oceniać działalność Banku, zgłaszać wnioski jego dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Wyróżnić należy także uprawnienia majątkowe członka Banku takie jak:

 1. prawo do żądania zwrotu wpłat dokonanych na udziały – uprawnienie to aktualizuje się co do udziałów obowiązkowych dopiero po ustaniu członkostwa w Banku (art. 10b u.f.b.s.), z kolei co do udziałów nadobowiązkowych powyższa reguła nie znajduje zastosowania. Sposób i termin zwrotu wpłat na udziały określony został w statucie Banku. Dodatkowo należy pamiętać, że zgodnie z art. 10c ust. 1 u.f.b.s., na podstawie statutu Banku, Zarząd Banku jest uprawniony do wstrzymania albo ograniczenia zwrotu wpłat na udziały;
 2. prawo do złożenia dyspozycji na wypadek śmierci – członek może w deklaracji przystąpienia do Banku lub w pisemnym oświadczeniu złożonym Bankowi wskazać osobę, której po jego śmierci Bank jest obowiązany wypłacić udziały oraz inne należności związane z udziałami. Udziały oraz należności te nie wchodzą do spadku po zmarłym członku. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania udziałów i należności może być w każdym czasie zmienione lub odwołane przez członka Banku (art. 10d ust. 3 u.f.b.s.);
 3. prawo do udziału w nadwyżce bilansowej – nadwyżkę bilansową stanowi zysk Banku, pomniejszony o należny podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych. Podziału nadwyżki bilansowej dokonuje Zebranie Przedstawicieli, podejmując w tym zakresie stosowną uchwałę. Co najmniej 5% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego, w sytuacji, gdy fundusz ten nie osiągnął wysokości wniesionych udziałów obowiązkowych (art. 77 § 1 pr. spółdz. i art. 76 pr. spółdz.). Część nadwyżki bilansowej pozostałej po dokonaniu odpisu na zwiększenie funduszu zasobowego przeznacza się:
  • na zwiększenie pozostałych funduszy własnych Banku,
  • do podziału między członków Banku w formie oprocentowania udziałów; oprocentowanie może być wypłacone członkom lub dopisane do udziałów członkowskich proporcjonalnie do wartości posiadanych udziałów i okresu ich utrzymania w Banku za dany rok obrotowy; stopę oprocentowania uchwala Zebranie Przedstawicieli. W podziale uwzględnia się również byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów),
  • na inne cele.
 4. prawo do udziału w majątku Banku pozostałego po jego likwidacji – postępowanie naprawcze, likwidacja lub upadłość Banku odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych w pr. bank., w pr. spółdz. oraz innych ustawach. Jeżeli zgodnie z uchwałą ostatniego Zebrania Przedstawicieli pozostały majątek ma być w całości lub części podzielony między członków, w podziale tym uwzględnia się byłych członków, którym do chwili przejścia albo postawienia Banku w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów (art. 125 § 5a pr. spółdz.).

Zasady podziału nadwyżki bilansowej między członków Banku określone zostały w statucie. Roszczenia o wypłatę udziałów oraz udziału w nadwyżce bilansowej przedawniają się z upływem trzech lat (art. 29 § 1 pr. spółdz.);

Obowiązki członka

W zakresie obowiązków członka Banku należy wskazać, że członek Banku zobowiązany jest:

 • stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku,
 • troszczyć się o dobro i rozwój Banku, dbać o poszanowanie i pomnażanie majątku Banku oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku,
 • brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku, do których został wybrany,
 • zawiadomić pisemnie Bank o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji.

Obok powyższych obowiązków o charakterze ogólnym można również wyróżnić obowiązki o charakterze majątkowym, takie jak:

 1. obowiązek wniesienia wpisowego – obowiązek ten wynika bezpośrednio z brzmienia art. 19 § 1 pr. spółdz. Statut Banku określa wysokość wpisowego i termin jego wniesienia. Aktualne wpisowe w Banku wynosi 20,00 zł. Nie wniesienie wpisowego w terminie uprawnia Bank Spółdzielczy do żądania odsetek za czas opóźnienia, stosownie do postanowień art. 481 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny. Brak wniesienia wpisowego w terminie wskazanym w statucie Banku może stanowić podstawę do pozbawienia członka Banku statusu „członka” w drodze powzięcia uchwały o wykluczeniu z Banku (art. 24 § 2 pr. spółdz.). Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa;
 2. obowiązek wniesienia wpłat na udziały – obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 19 § 1 pr. spółdz. Co więcej, zgodnie z art. 10 ust. 1 u.f.b.s. każdy członek Banku obowiązany jest posiadać co najmniej jeden zadeklarowany i wpłacony udział. Minimalna wysokość udziału członkowskiego, a także minimalna ilość udziałów obowiązkowych, sposób oraz termin ich wniesienia określone zostały w statucie Banku Spółdzielczego. Aktualna wysokość jednego udziału wynosi 1.200,00 zł.
 3. obowiązek wniesienia niewpłaconej części udziału – jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podziału nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów (art. 77 § 3 pr. spółdz.). Po ogłoszeniu upadłości Banku, na żądanie syndyka, zgodnie z art. 135 pr. spółdz., członkowie Banku niezwłocznie uiszczają niewpłaconą dotychczas część udziału;
 4. uczestnictwo w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów – zgodnie z art. 19 § 2. pr. spółdz., a także zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, członek Banku uczestniczy w pokrywaniu strat Banku do wysokości zadeklarowanych udziałów. Co więcej, zgodnie z art. 28 pr. spółdz., w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Banku obowiązany jest on wobec Banku do uczestniczenia w pokrywaniu jego strat tak, jak gdyby był nadal członkiem. Z kolei na podstawie art. 19 § 3. pr. spółdz. członkowie Banku nie odpowiadają wobec wierzycieli Banku za jego zobowiązania. Niemniej jednak środki pieniężne ulokowane przez członka Banku w udziałach w Banku nie są chronione w ramach systemu gwarantowania depozytów bankowych.
Znajdziesz nas też tutaj