Skip to main content
 • Stawki referencyjne

Stawki referencyjne

 •  Osoby    fizyczne (OF)    01.01.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 31.12.2024
  WIBOR 3M1)  5,87% 5,87% 
  Podmioty gospodarcze (PG)  01.01.2024-31.01.2024 01.02.2024-28.02.2024 01.03.2024-31.03.2024 01.04.2024-30.04.2024 01.05.2024-31.05.2024 01.06.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.07.2024 01.08.2024-31.08.2024 01.09.2024-30.09.2024 01.10.2024-31.10.2024 01.11.2024-30.11.2024 01.12.2024-31.12.2024
  WIBOR 1M2)  5,84%  5,85% 5,85%  5,85%
  WIBOR 3M3)  5,87%  5,86% 5,85%  5,87% 

  1) WIBOR 3M jest określany na dwa dni robocze przed końcem kwartału kalendarzowego i ustalany na kolejne okresy 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

  2) WIBOR 1M jest określany na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego i ustalany na kolejne okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym.

  3) WIBOR 3M jest określany na dwa dni robocze przed końcem miesiąca kalendarzowego i ustalany na kolejne okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym.

  Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określana jest jako referencyjna wysokość pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe złożyć u siebie depozyt, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

  Stawki WIBOR ustalane są zgodnie z "Regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR", przez administratora stawek referencyjnych, którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie i publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

 •  Osoby      fizyczne (OF) 01.01.2024 - 31.03.2024 01.04.2024 - 30.06.2024 01.07.2024 - 30.09.2024 01.10.2024 - 31.12.2024
   WIBOR 3M1) 5,85 %  5,86%    
   Podmioty gospodarcze (PG)  01.01.2024-31.01.2024 01.02.2024-28.02.2024 01.03.2024-31.03.2024 01.04.2024-30.04.2024 01.05.2024-31.05.2024 01.06.2024-30.06.2024 01.07.2024-31.07.2024 01.08.2024-31.08.2024 01.09.2024-30.09.2024 01.10.2024-31.10.2024 01.11.2024-30.11.2024 01.12.2024-31.12.2024
   WIBOR 1M2) 5,83 % 5,85%   5,83%  5,85%
   WIBOR 3M3) 5,85 %  5,87%  5,86%  5,86%

  1) WIBOR 3M jest określany jako średnia arytmetyczna z dni publikacji stawki z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i ustalany na okresy 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

  2) WIBOR 1M jest określany jako średnia arytmetyczna z dni publikacji stawki z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i ustalany na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym.

  3) WIBOR 3M jest określany jako średnia arytmetyczna z dni publikacji stawki z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania i ustalany na okresy 1 miesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym.

  Stawka WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) określana jest jako referencyjna wysokość pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe złożyć u siebie depozyt, o godz. 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBOR nazywany jest fixingiem WIBOR.

  Stawki WIBOR ustalane są zgodnie z "Regulaminem stawek referencyjnych WIBID i WIBOR", przez administratora stawek referencyjnych, którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie i publikowane m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/

   

 •  Stopy procentowe NBP  Aktualne stawki
   Stopa referencyjna1)  5,75%
   Stopa lombardowa2)  6,25%
  Stopa redyskontowa weksli3)  5,80%

  1) STOPA REFERENCYJNA - wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności. Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.
  W Banku stopa referencyjna jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych od dnia 01.01.2016 r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako - dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie tj. (wysokość sumy stopy referencyjnej NBP + 5,5 p.p.) x 2. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości stopy referencyjnej, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP.

  2) STOPA LOMBARDOWA - określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe). Cena pieniądza na rynku międzybankowym może przekroczyć poziom stopy lombardowej, ale zdarza się to tylko w momentach, gdy banki gwałtownie potrzebują pieniędzy. Stopa lombardowa NBP to jedna z podstawowych stóp procentowych w Polsce, jej poziom ustalany jest przez RPP. Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.
  W Banku stopa lombardowa jest podstawą wyliczania odsetek od należności przeterminowanych dla umów zawartych do 31.12.2015 r. Oprocentowanie od należności przeterminowanych jest wyliczane jako czterokrotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany w NBP. 

  3) STOPA REDYSKONTOWA WEKSLI - służy do obliczania ceny, po jakiej NBP przyjmuje do redyskonta spełniające określone warunki weksle od banków komercyjnych.

  Źródło i archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.nbp.pl 

Znajdziesz nas też tutaj