Skip to main content
 • Przekazy w obrocie dewizowym

  Przekazy w obrocie dewizowym

  Bank pośredniczy w realizacji zleceń i innych form rozliczeń zagranicznych.

  W obrocie dewizowym funkcjonują następujące rodzaje zleceń:

  • polecenie wypłaty,
  • przelew SEPA.

  W trybie standardowym przekazy realizowane są:

  dla dyspozycji przyjętych przez Bank w walucie EUR:

  • z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, jeśli zlecenie zostanie złożone lub wpłynie do Banku do godz. 14:30
  • z datą waluty przypadającą na drugi dzień roboczy, przypadający po dacie złożenia dyspozycji, jeśli zlecenie zostanie złożone lub wpłynie do Banku po godz. 14:30

  dla dyspozycji przyjętych przez Bank w pozostałych walutach:

  • z datą waluty „spot”, jeśli dyspozycja zostanie złożona lub wpłynie do Banku do godz.14.30,
  • z datą waluty „spot” + 1 dzień roboczy, jeśli dyspozycja zostanie złożona lub wpłynie do Banku po godz.14.30.

  W trybie "pilnym" przekazy realizowane są w walutach: USD, EUR, GBP

  • z datą waluty odpowiadającą dacie złożenia dyspozycji, o ile zlecenie zostało złożone przez klienta do godz. 12.00
  • z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, jeśli zlecenie zostało złożone przez klienta po godz. 12.00

  Minimalna kwota negocjowana dla transakcji wymiany walutowej wynosi 20.000 PLN lub jej równowartość w innej walucie. Do przeliczania równowartości w innej walucie stosuje się kursy średnie NBP opublikowane w dzień roboczy poprzedzający dzień zawarcia transakcji.

  Wysyłając zlecenie zagraniczne, zleceniodawca musi dokonać wyboru odpowiedniej opcji kosztowej, może to być:

  • SHA – opłaty i prowizje należne bankowi wysyłającemu opłaca zleceniodawca, a koszty banku beneficjenta i banków trzecich beneficjent,
  • OUR – zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty opłat i prowizji Banku oraz kosztów banków trzecich,
  • BEN – wszystkie banki biorące udział w realizacji polecenia wypłaty mają prawo pobrać należne im opłaty i prowizje z kwoty przekazywanej przez zleceniodawcę.

  Słowniczek pojęć:

  • SWIFT (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Telekommunication) – automatyczny system telekomunikacyjnego przekazywania zleceń i informacji finansowych między instytucjami będącymi uczestnikami tego systemu.
  • SWIFT/BIC code – kod przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu SWIFT , skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory (ang. International Bank Identifier Code Directory).
  • SEPA (ang. Single Euro Payments Area) – jednolity obszar płatnośći w EUR, koncepcja która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych.

  Przydatne informacje

  Dane do przekazu zagranicznego

  Dane do przekazów walutowych na rzecz klientów Banku:

  Nazwa Banku:  Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie
  SWIFT/BIC code: POLUPLPR
  Dane beneficjenta:  PL............................................ (26 znakowy numer konta wpisany jednym ciągniem, bez odstępów)
  Imię nazwisko i adres posiadacza konta:  ..............................................................................................

  Znajdziesz nas też tutaj