KREDYT ODNAWIALNY W ROR

 • Kredyt odnawialny w rachunku ROR jest świetnym rozwiązaniem dla tych klientów, którzy na bieżąco potrzebują środków „na wszelki wypadek”. Jest to bardzo wygodna forma kredytowania ponieważ przyznany kredyt zwiększa dostępne środki, a każdy wpływ na rachunek zmniejsza bieżące zadłużenie, co sprawia że kredyt może być wykorzystywany wielokrotnie w trakcie trwania umowy.

  Kredyt odnawialny może być udzielony na 12 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na następny okres, po spełnieniu wszystkich aktualnie obowiązujących wymogów Banku.

  Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona od wysokości stałych wpływów na ROR oraz okresu posiadania rachunku w Banku.
  Max. kwota kredytu to 50.000 zł.

  Oprocentowanie kredytu jest stałe w całym okresie kredytowania.

  Za czynności związane z obsługą kredytu pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji bankowych".

 • 1. Kto może ubiegać się o kredyt odnawialny?

  O kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym może ubiegać się Klient który: posiada rachunek ROR od co najmniej 3 miesięcy, osiąga dochody ze źródeł akceptowanych przez bank, regularnie przekazuje na rachunek stałe wpływy z tytułu tych dochodów a na rachunku w okresie ostatnich trzech miesięcy nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego salda.

  2. Jaka jest maksymalna wysokość kredytu?

  Maksymalna wysokość kredytu wynosi 50 tys. zł,  jest jednak jednocześnie uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz średnich miesięcznych wpływów na rachunek z ostatnich trzech miesięcy i jest określana jako:

  1- krotność średnich miesięcznych wpływów - po 3 miesiącach posiadania rachunku

  2-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 6 miesiącach posiadania rachunku

  3-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 9 miesiącach posiadania rachunku

  6-krotność średnich miesięcznych wpływów - po 12 miesiącach posiadania rachunku

  3.  Czy jako okres posiadania rachunku liczy się okres posiadania rachunku w innym banku?

  Oczywiście, z tym że okres ten, oraz wpływy na rachunku za okres trzech miesięcy powinny być dokumentowane stosownym zaświadczeniem banku lub wyciągami z rachunku.

  4. Co znaczy że można odstąpić od umowy kredytu?

  Kredytobiorca konsument ma prawo bez podania przyczyny do odstąpienia od umowy kredytu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy kredytu. Jeżeli termin odstąpienia przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

  5. Czy trzeba przyjść do Banku żeby przedłużyć umowę kredytu?

  Po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, kredyt przedłużany jest automatycznie na następny 12 miesięczny okres, bez konieczności podpisywania nowej umowy czy aneksu, pod warunkiem prawidłowego funkcjonowania rachunku ROR.