RACHUNEK ROR

 • Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy to podstawowe konto naszych Klientów. Wystarczy dowód osobisty by stać się posiadaczem tego wszechstronnego rachunku gwarantującego nowoczesne rozwiązania i nieograniczone możliwości.ror drzewko

  Posiadaczom rachunku osobistego ROR zapewniamy:

  • niskie koszty prowadzenia rachunku,
  • bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówkowe,
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenia zapłaty,
  • szybki system rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, krajowych i zagranicznych, w złotych i w walutach wymienialnych,
  • dokonywanie rozliczeń pieniężnych,
  • stały dostęp do rachunku przez internet,
  • łatwy i bezpieczny dostęp do rachunku w szerokiej sieci placówek,
  • wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej VISA Classic lub MasterCard PayPass
  • nisko oprocentowany kredyt w ROR,
  • możliwość otrzymywania telefonicznej informacji o stanie rachunku.

  Środki zgromadzone na rachunku ROR oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej określonej w "Tabeli oprocentowania produktów bankowych". Odsetki od gromadzonych środków dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji produktów bankowych".  Bank gwarantuje każdemu Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo Bankowe.

  Wszystkie depozyty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • 1. Jakie dokumenty są potrzebne aby otworzyć rachunek ROR w PM Banku?

  Wystarczy jeden dokument tożsamości. Może nim być dowód osobisty lub paszport w przypadku rezydentów, paszport zagraniczny lub inny dokument potwierdzający miejsce zamieszkania poza krajem - w przypadku nierezydentów.

  2. Ile osób może być współposiadaczami rachunku wspólnego?

  Rachunek wspólny może być prowadzony dla maksymalnie czterech osób fizycznych o jednakowym statusie dewizowym (rezydent / nierezydent).

  3. Czy współposiadacz rachunku o większych dochodach ma większe udziały w środkach na rachunku?

  Nie, ponieważ przyjmuje się że udziały środków wnoszonych na rachunek przez współposiadaczy są równe, niezależnie od faktycznego wkładu każdego z nich.

  4. W jaki sposób można upoważnić kogoś do rachunku?

  Pełnomocnictwo może być udzielone jedynie w formie pisemnej, można je zrobić w Banku lub za poświadczeniem notarialnym.

  5. Czy pełnomocnikiem do rachunku może być małoletnie dziecko?

  Nie, ponieważ pełnomocnikiem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

  6. Czy pełnomocnictwo może być udzielone do rachunku wspólnego?

  Posiadacze rachunku wspólnego mogą ustanowić pełnomocnictwo do tego rachunku, z zastrzeżeniem że pełnomocnictwo ustanawiane jest na podstawie dyspozycji wszystkich współposiadaczy.