Rodzina 500+

PM Bank umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ przez Internet. Wniosek mogą złożyć Klienci posiadający konto z dostępem do systemu Internet Banking w ramach usługi bankowości elektronicznej oferowanej przez PM Bank.

500plus0

O programie rodzina 500+

Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest dla Klientów PM Banku w systemie Internet Banking.

 • Rządowy Program „Rodzina 500+” to systemowe wsparcie polskich rodzin - 500 zł na każde dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r. życia niezależnie od wysokości dochodów.
 • Wsparcie dla każdej rodziny, w tym także dla rodziców samotnie wychowujących dzieci.
 • Pieniądze wypłacane są regularnie, co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia.
 • Od 1 stycznia 2022 r. obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych (więcej informacji na stronie www.zus.pl )
 • Według nowych zasad wnioski o wypłatę świdczenia 500+ można składać jedynie drogą elektroniczną
 • Aby otrzymać świadczenie wychowawcze musisz złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek:
  • SW-R – jeśli jesteś matką albo ojcem dziecka,
  • SW-O – jeśli sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jesteś opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym,
  • SW-D – jeśli jesteś dyrektorem: placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej..

Złożenie wniosku "Rodzina 500+"

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+znajdziesz po zalogowaniu do systemu Internet Banking, z menu wybierz pozycję Rodzina 500+ -> Złóż wniosek

 • wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu Internet Banking https://ib.pmbank.pl/ - nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby
 • przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o Programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub na stronie Zakłądu Ubezpieczeń Społecznych
 • jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany
 • w przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z informacjami o Programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej lub skontaktuj się z ZUS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci świadczenie wychowawcze
 • ważne!  Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez ZUS w sprawie świadczenia "Rodzina 500+".
 • ważne! Jeżeli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną a nie masz profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy Ci taki profil na podstawie danych z wniosku.
 • Jeśli występujesz o świadczenie wychowawcze na kilkoro dzieci i forma opieki jest taka sama (np. jesteś matką albo ojcem dzieci), składasz jeden wniosek. Jeśli forma opieki jest inna, np. występujesz o świadczenie wychowawcze na dziecko, którego jesteś rodzicem oraz na dziecko, którego jesteś opiekunem prawnym, musisz złożyć dwa wnioski – SW-R i SW-O.

Bezpieczeństwo

Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej. Ważne informacje:

 • Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do systemu Internet Banking w PM Banku
 • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
 • Przy zalogowaniu do systemu Internet Banking, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ ani w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w PM Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
 • Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, zgłoś to niezwłocznie do Banku.
 • Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ Bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

Kontakt ZUS z Wnioskodawcą

 • Jeżeli nie wypełnisz prawidłowo wniosku, ZUS wezwie Cię do poprawienia wniosku w ciągu 14 dni.
 • Jeśli nie złożysz wymaganych dokumentów, ZUS wezwie Cię do ich dostarczenia i wyznaczy Ci termin od 14 do 30 dni.
 • Wiadomość o tym, że musisz poprawić lub uzupełnić wniosek otrzymasz też na adres mailowy oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.
 • Jeśli nie poprawisz, nie uzupełnisz dokumentów w wyznaczonym terminie, ZUS nie rozpatrzy Twojego wniosku.
 • Jeśli ZUS przyzna Ci świadczenie wychowawcze, nie będzie wydawał decyzji. Informację w tej sprawie otrzymasz na swój profil na PUE ZUS, a także mailem na adres, który podasz we wniosku.

Odwołanie od decyzji ZUS

 • ZUS wyda decyzję w następujących sprawach:
  • odmowy przyznania świadczenia wychowawczego,
  • uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia,
  • nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.
 • ZUS doręczy Ci decyzję wyłącznie w postaci elektronicznej - na Twój profil na PUE ZUS.
 • Od decyzji możesz odwołać się do Prezesa ZUS w ciągu 14 dni od doręczenia decyzji.
 • Od decyzji Prezesa ZUS przysługuje Ci skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

 • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji  wniosku w systemie Internet Banking oraz jego wysłania;
 • w ZUS – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do ZUS oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Szczegóły programu "Rodzina 500+" na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

500