Skip to main content
 • Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

  Jeśli Twoje plany są długoterminowe pozwoli Ci je zrealizować Uniwersalny Kredyt Hipoteczny, który umożliwia uzyskanie większej kwoty kredytu, niższych marż i wydłużonego okresu kredytowania.

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny, wybrany przez Ciebie cel, może to być zakup domu czy mieszkania, lecz także wakacje, remont czy nowy samochód. Bank nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków z kredytu.

  Warunki udzielenia kredytu:

  kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 15 lat,
  walutą kredytu może być tylko złoty,
  min. kwota kredytu to 10.000 zł,
  max. kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  spłata kredytu w ratach równych lub malejących,
  kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku, ustalanej na okresy 3 miesięczne,
  zabezpieczenie docelowe – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,

  Informacje ogólne o Uniwersalnym Kredycie Hipotecznym

  Stopa zmienna

  "Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 7,75% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości;  oprocentowanie zmienne kredytu: 7,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 1,50%. Raty malejące. Pierwsza rata miesięczna: 3.104,10  PLN. Całkowity koszt kredytu 111.782,80 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 110.282,80 PLN, prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500 PLN, koszt  ustanowienia  hipoteki: 200 PLN podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.  Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 411.782,80 PLN. Informacja według stanu na dzień 26.04.2024 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

  Stopa okresowo stała

  "Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,04% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 120 miesięcy; wkład własny: 50% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu 7,70% w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne kredytu: 7,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 1,50%. Raty malejące. Pierwsza rata miesięczna: 3.131,15  PLN. Całkowity koszt kredytu 115.488,37 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 113.988,37 PLN, prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 1,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500 PLN, koszt ustanowienia  hipoteki: 200 PLN podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 415.488,37 PLN. Informacja według stanu na dzień 26.04.2024 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.” 

   

  Prowizje / Oprocentowanie

  Przydatne informacje

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

  Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

  Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

  Kto może wystąpić o wsparcie?

  Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
   • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);
   • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę).

  W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

  Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

  Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia

  Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

  • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
  • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
  • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
  • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

  Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

  • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:

  • zbyciu przedmiotu kredytowania;
  • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
  • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
  • utracie statusu bezrobotnego;
  • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

  Przykład 1 (wskaźnik rata do dochodu)

  Jeżeli rata kredytu mieszkaniowego wynosi 2 500 zł., a kredytobiorca spełni jedną z przesłanek do otrzymania wsparcia z FWK (np. stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy - ponad 50%), to może on złożyć wniosek o wsparcie. Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej.

  Zakładając, że zostanie ustalona maksymalna kwota wsparcia – 2 000 zł., to przez 36 miesięcy FWK będzie przekazywał 2 000 zł na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Kredytobiorca będzie dopłacał 500 zł.

  W tym przypadku, wsparcie dla kredytobiorcy wyniesie 72 000 zł. Zwrot tej kwoty nastąpi po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia przez FWK. Do spłaty kredytobiorca ma 144 miesięczne raty w wysokości 500 złotych. Jeżeli spłaci pierwszych 100 rat bez opóźnień (spłata 50 000 zł.), to pozostałe 44 raty (22 000 zł.) zostaną umorzone.

  Przykład 2 (kryterium dochodowe)

  Wsparcie może być również przyznane po weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – stanowią one również przesłankę do otrzymania wsparcia z FWK.

  Kwota w poniższym wyliczeniu jest aktualną kwotą dochodu, która uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej i wynika z ustawy o pomocy społecznej.

  W przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekroczy iloczynu dwukrotności kwoty 600 zł i liczby członków gospodarstwa, np. kwoty 3 600 zł (600 x 2x3) dla rodziny trzyosobowej, to kredytobiorca spełnia przesłankę kryterium dochodowego i może złożyć wniosek o wsparcie. Ustalenie kwoty wsparcia oraz jego zwrot następują analogicznie jak w przykładzie 1.

  Oddział w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Suraska 3A, 15-093 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 678-57-85
  Sala operacyjna tel. 85 662-34-84, 85 748-93-12, 85 678-57-86
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 85 653-88-65, 85 664-32-01

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Ełku

  Bankomat 24h
  ul. Słowackiego 21A, 19-300 Ełk, warmińsko-mazurskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  Dyrektor tel. 87 610-46-43
  Sala operacyjna tel. 87 610-12-16, 87 610-46-42
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 87 621-38-09

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Zabłudowie

  Bankomat 24h
  ul. Surażska 2,16-060 Zabłudów, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 717-07-00
  Sala operacyjna tel. 85 717-09-07, 85 717-09-08
  Kredyty tel. 85 653-92-57, 85 653-92-97, 85 718-86-89

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Jurowiecka 1 lok. 0.41, 15-101 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  tel. 85 654-59-01, 85 664-32-75, 85 710-34-40
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEDZIBA BANKU

  ul. Surażska 2
  16-060 Zabłudów
  podlaskie

  CENTRALA BANKU

  ul. Suraska 3A
  15-093 Białystok
  podlaskie

  Sekretariat
  tel. 85 678 57 70
  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj