UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

 • Jeśli Twoje plany są długoterminowe pozwoli Ci je zrealizować Uniwersalny Kredyt Hipoteczny, który umożliwia uzyskanie większej kwoty kredytu, niższych marż i wydłużonego okresu kredytowania.

  Uniwersalny Kredyt Hipoteczny udzielany jest na dowolny, wybrany przez Ciebie cel, może to być zakup domu czy mieszkania, lecz także wakacje, remont czy nowy samochód. Bank nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków z kredytu.

  Warunki udzielenia kredytu:

  • kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 15 lat,
  • walutą kredytu może być tylko złoty,
  • min. kwota kredytu to 10.000 zł,
  • max. kwota kredytu nie może przekraczać 60% wartości nieruchomości lub ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego prawne zabezpieczenie spłaty kredytu,
  • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku, ustalanej na okresy 3 miesięczne,
  • zabezpieczenie docelowe – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  • w okresie przejściowym do czasu ustanowienia zabezpieczenia docelowego podwyższa się marżę Banku, zgodnie z Tabelą oprocentowania.

             Informacje ogólne o Uniwersalnym Kredycie Hipotecznym