Skip to main content
 • Mój Dom

  Mój Dom

  Jeśli marzysz o własnym domu, chcesz kupić czy wykupić mieszkanie, bądź też kupić nieruchomość która wymaga poniesienia większych nakładów na jej modernizację i remont - warto wybrać kredyt Mój Dom.

  Kredyt udzielany jest na określony, wybrany przez Ciebie cel w tym może refinansować kredyt mieszkaniowy w innym banku.

  Warunki udzielenia kredytu Mój Dom:

  • kredyt udzielany jest na okres od 1 roku do 30 lat,
  • walutą kredytu może być tylko złoty,
  • min. kwota kredytu to 10.000 zł,
  • max. kwota kredytu nie może przekraczać:
  50% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki rolnej,
  70% wartości rynkowej nieruchomości w przypadku kredytów na zakup działki budowlanej,
  80% w przypadku pozostałych celów kredytowania,
  • kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 3M i stałej marży Banku - Promocja!, ustalanej na okresy 3 miesięczne,
  • spłata w ratach malejących lub równych,
  • kredyt wypłacamy jednorazowo lub w transzach,
  • możliwość karencji w spłacie kapitału na okres do 24 miesięcy,
  • zabezpieczenie docelowe – hipoteka na finansowanej nieruchomości lub na innej nieruchomości kredytobiorcy oraz cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych,
  Promocja dotyczy obniżonej marży Banku, szczegóły akcji w "Regulaminie promocji kredytu hipotecznego Mój Dom".
   
  Kredyt może być wykorzystany na:
  • zakup działki budowlanej,
  • zakup działki rolnej maksymalnie do 50% wartości wyceny z operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę,
  • zakup mieszkania lub domu,
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności,
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego,
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego,
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Klienta sposobem "gospodarczym":
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  - zakup działki z rozpoczętą budową,
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Klienta przez inwestora zastępczego:
  - budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  - generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Klienta) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej,
  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.

         Informacje ogólne o kredycie Mój Dom

  Stopa zmienna
  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,14% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,70% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży Banku w wysokości 1,80 %. Raty malejące. Pierwsza rata miesięczna: 3.073,70 PLN. Całkowity koszt kredytu 328.943,43 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 327.224,43 PLN, prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 0,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 628.943,43 PLN. Informacja według stanu na dzień 11.05.2023 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

  Stopa okresowo stała
  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,92% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu 8,32% w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne kredytu: 8,70% w skali roku – wyliczone jako suma stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży Banku w wysokości 1,80 %. Raty malejące. Pierwsza rata miesięczna: 2.983,12 PLN. Całkowity koszt kredytu 323.803,27 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 322.084,27 PLN, prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 0,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 623.803,27 PLN. Informacja według stanu na dzień 11.05.2023 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

  Prowizje / Oprocentowanie

  Przydatne informacje

  Wakacje kredytowe

  Ustawowe „wakacje kredytowe”

  Od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

  Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

  • posiadasz w Banku kredyt hipoteczny,
  • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
  • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

  Wówczas Bank:

  • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
  • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
  • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
  • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
  • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

  Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

  • wniosek można złożyć od 29.07.2022 r.
  • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy,
  • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek powienien być podpisany co najmniej przez jednego kredytobiorcę,
  • wniosek możesz złożyć:
   • pisemnie:
   • elektronicznie:
    • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Internet Banking, lub
    • wysłać skan wniosku na adres e-mail wybranej placówki Banku:
     • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • na wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty jednej lub kilku rat kredytu, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 sierpnia 2022 r.,
  • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
   • 2 miesiące (2 raty) – w III kwartale 2022r.,
   • 2 miesiące (2 raty) – w IV kwartale 2022 r.,
   • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale 2023 r.,
  • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
  • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
  • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
  • w każdym momencie masz prawo do zmiany/ rezygnacji ze złożonego wniosku.

  Odstąpienie:

  • jeśli Bank zawiesił Ci spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza jednostką Banku (tj. korespondencyjnie, mailowo lub poprzez system internetowy) masz prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny,
  • w celu skorzystania z prawa do odstąpienia należy złożyć w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Twojego Wniosku.

  Aby skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty do godz. 15:00.

       Do pobrania:

          Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022

          Oświadczenie o odstąpieniu do wniosku złożonego poza placówką Banku

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

  Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

  Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

  Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

  Kto może wystąpić o wsparcie?

  Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
   • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);
   • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę).

  W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

  Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

  Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia

  Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

  • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
  • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
  • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
  • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

  Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

  • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

  Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:

  • zbyciu przedmiotu kredytowania;
  • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
  • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
  • utracie statusu bezrobotnego;
  • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

  Przykład 1 (wskaźnik rata do dochodu)

  Jeżeli rata kredytu mieszkaniowego wynosi 2 500 zł., a kredytobiorca spełni jedną z przesłanek do otrzymania wsparcia z FWK (np. stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy - ponad 50%), to może on złożyć wniosek o wsparcie. Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej.

  Zakładając, że zostanie ustalona maksymalna kwota wsparcia – 2 000 zł., to przez 36 miesięcy FWK będzie przekazywał 2 000 zł na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Kredytobiorca będzie dopłacał 500 zł.

  W tym przypadku, wsparcie dla kredytobiorcy wyniesie 72 000 zł. Zwrot tej kwoty nastąpi po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia przez FWK. Do spłaty kredytobiorca ma 144 miesięczne raty w wysokości 500 złotych. Jeżeli spłaci pierwszych 100 rat bez opóźnień (spłata 50 000 zł.), to pozostałe 44 raty (22 000 zł.) zostaną umorzone.

  Przykład 2 (kryterium dochodowe)

  Wsparcie może być również przyznane po weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – stanowią one również przesłankę do otrzymania wsparcia z FWK.

  Kwota w poniższym wyliczeniu jest aktualną kwotą dochodu, która uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej i wynika z ustawy o pomocy społecznej.

  W przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekroczy iloczynu dwukrotności kwoty 600 zł i liczby członków gospodarstwa, np. kwoty 3 600 zł (600 x 2x3) dla rodziny trzyosobowej, to kredytobiorca spełnia przesłankę kryterium dochodowego i może złożyć wniosek o wsparcie. Ustalenie kwoty wsparcia oraz jego zwrot następują analogicznie jak w przykładzie 1.

  CENTRALA BANKU

  ul. Suraska 3A
  15-093 Białystok
  podlaskie

  Sekretariat
  tel. 85 678 57 70
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEDZIBA BANKU

  ul. Surażska 2
  16-060 Zabłudów
  podlaskie

  Oddział w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Suraska 3A, 15-093 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 678-57-85
  Sala operacyjna tel. 85 662 34 84, 85 748 93 12, 85 678 57 86
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 85 653 88 65, 85 664 32 01

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Ełku

  Bankomat 24h
  ul. Słowackiego 21A, 19-300 Ełk, warmińsko-mazurskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  Dyrektor tel. 87 610 46 43
  Sala operacyjna tel. 87 610 12 16, 87 610 46 42
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 87 621 38 09

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Zabłudowie

  Bankomat 24h
  ul. Surażska 2,16-060 Zabłudów, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 717 07 00
  Sala operacyjna tel. 85 717 09 07, 85 717 09 08
  Kredyty tel. 85 653 92 57, 85 653 92 97

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Jurowiecka 1 lok. 0.41, 15-101 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  tel. 85 654-59-01, 85 664-32-75
  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj