• MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

  MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

  Szanowni Państwo,

  PM Bank informuje, iż z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

  Link do ustawy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

  Co to oznacza?

  • PM Bank ma obowiązek założenia do dnia 01.07.2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego – tzw. Rachunku VAT;
  • PM Bank automatycznie otworzy jeden Rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet jeżeli ten nie rozlicza podatku VAT. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne Rachunki VAT;
  • Zgodnie z Ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy klientów indywidualnych.
  • Od 01 lipca 2018 r. Klienci PM Banku będą mogli wykonać przelew korzystając z dwóch opcji:
   • dotychczasowym sposobem,
   • wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT;

  Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności:

  • przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:
   • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
   • numeru NIP kontrahenta,
   • kwoty brutto faktury,
   • kwoty VAT,
  • realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT);
  • bank odbierający w/w przelew, księguje kwotę brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie kwotę VAT przekazuje na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym;

  Przydatne informacje

  Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi

  Dział 1. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI

  1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.

  2. Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?

  Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.

  3. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.?

  Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.

  4. Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?

  Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.

  5. Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

  Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.

  6. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?

  Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.

  7. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?

  Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.

  8. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?

  Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.

  9. Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?

  Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.

  10. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?

  Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.

  11. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?

  TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.

  12. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?

  Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.

  13. W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:

  • zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
  • zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
  • realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
  • zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
  • przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
  • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.

  14. W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?

  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:

  • zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
  • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
  • uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  • zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.

  Dział 2. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA

  1. Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?

  Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

  2. Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy i drugi VAT?

  Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.

  3. Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?

  Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.

  Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.

  4. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?

  TAK.

  5. Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?

  Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.

  6. Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?

  TAK.

  7. Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?

  Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.

  Format pliku Elixir-0

  Struktura komunikatu MPP format pliku Elixir-0:

  Pole 1 (istotne): Typ komunikatu (3 cyfry):
  110 - Polecenia przelewu: zwykłe, płatności podatku, SORBNET
  210 - Polecenie zapłaty, Polecenie zapłaty Split
  Pole 2 (istotne): Data dokumentu w formacie rrrrmmdd
  Pole 3 (istotne): Kwota w groszach (bez kropki dziesiętnej, mogą być zera z przodu (maksymalnie 15 cyfr)
  Pole 4: Numer banku rozliczającego nadawcy lub własny numer rozliczeniowy w przypadku banku rozliczającego się samodzielnie (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)
  Pole 5: Numer banku rozliczającego odbiorcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)
  Pole 6 (istotne): Numer rachunku klienta nadawcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;

  Pole 7 (istotne): Numer rachunku klienta odbiorcy - 26 znaków - dozwolone tylko cyfry;
  Pole 8 (istotne): Nazwa klienta nadawcy (4 * 35 znaków → pole 8 może składać się z 4 podpól rozdzielonych znakiem | maksymalna długość podpola 35 znaków);
  Pole 9 (istotne): Nazwa klienta odbiorcy (4 * 35 znaków jw.). Dla ZUS-u zostawić puste pole, dla Urzędu Skarbowego mogą być dwa podpola 35 znaków separator | i 19 znaków;
  Pole 10: Numer banku nadawcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)
  Pole 11: Numer banku odbiorcy (8 cyfr, dopuszcza się ‘0’)
  Pole 12 (istotne): Informacje dodatkowe - w przypadku przelewu Split Payment należy wpisać:
  /VAT/kwota wyrażona w złotych i groszach. Separatorem jest znak przecinka „,”
  /IDC/numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest identyfikowany na potrzeby podatku – NIP
  /INV/numer faktury VAT - w przypadku przelewu pomiędzy własnymi rachunkami zamiast numeru faktury należy wpisać „przekazanie własne”
  /IDP/identyfikator płatności
  /TXT/dowolny tekst - wartość nieobowiązkowa
  Pole 13: puste
  Pole 14: puste
  Pole 15: 53 - jeśli przelew Split Payment
  Pole 16: puste

  Przykład pliku ELIXIR-O do obsługi Split Payment:
  110,20180621,46200,10900004,16100019,"13109022137982290233612127","51878700000000002620000010","Wiatr sp. z o.o.||SZCZEBRZESZYN ul. Sikorskiego 3/94|24-515 Łękołody","Świat sp. z o.o.|ul. Globalna 8|11-111 Miasteczko|",10902213,87870000,"/VAT/138,00/IDC/1179733301/INV/1234|/56||","","","53",""

  CENTRALA BANKU

  ul. Suraska 3A
  15-093 Białystok
  podlaskie

  Sekretariat
  tel. 85 678 57 70
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEDZIBA BANKU

  ul. Surażska 2
  16-060 Zabłudów
  podlaskie

  Oddział w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Suraska 3A, 15-093 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-15.15

  Dyrektor tel. 85 678-57-85
  Sala operacyjna tel. 85 662 34 84, 85 748 93 12, 85 678 57 86
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 85 653 88 65, 85 664 32 01

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Ełku

  Bankomat 24h
  ul. Słowackiego 21A, 19-300 Ełk, warmińsko-mazurskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  Dyrektor tel. 87 610 46 43
  Sala operacyjna tel. 87 610 12 16, 87 610 46 42
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 87 621 38 09

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Zabłudowie

  Bankomat 24h
  ul. Surażska 2,16-060 Zabłudów, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 717 07 00
  Sala operacyjna tel. 85 717 09 07, 85 717 09 08
  Kredyty tel. 85 653 92 57, 85 653 92 97

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Jurowiecka 1 lok. 0.41, 15-101 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  tel. 85 654-59-01, 85 664-32-75
  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj