Skip to main content
 • Kredyty preferencyjne ARiMR

  Kredyty preferencyjne ARiMR

  Kredyty z dopłatą do kapitału

  Linia MRcsk -Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.
  • kwota kredytu – nawet do 5 mln zł
  • niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego
  • pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 20  tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:
   • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji
   • II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu

  Kredyty z dopłatą do odsetek

  Linia UP - Kredyt płynnościowy z oprocentowanie 2% - NOWOŚĆ !!!

  • kredyt przeznaczony jest dla producentów rolnych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy;
  • pomoc stosowana jest w formie dopłat do oprocentowania;
  • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%;
  • okres stosowania dopłat:
   • 36 miesięcy – w przypadku kredytów do 100 000 zł,
   • 48 miesięcy – w przypadku kredytów do 200 000 zł,
   • 60 miesięcy – w przypadku kredytów do 400 000 zł;
  • maksymalna kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć:
   • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych,
   • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych,
   • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych;
  • wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania, nie może przekroczyć 0,5% kwoty udzielonego kredytu;
  • kredyt może być udzielany do 31 grudnia 2023 r.

  Linia RR - Kredyt na inwestycje  w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym.

  • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem budynków lub budowli służących do produkcji rolnej
  • kwota kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych – 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do kwoty 8 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

  Linia Z - Kredyt na zakup użytków rolnych.

  • możliwość utworzenia lub powiększenia gospodarstwa rolnego wraz z poprawą jego struktury agrarnej
  • kwota kredytu, stanowiąca 80% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 5 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonej działalności rolniczej
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR

  Linia PR - Kredyt na inwestycje  w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów.

  • możliwość sfinansowania w szerokim zakresie potrzeb inwestycyjnych, w tym związanych m.in. z: budową, przebudową lub remontem połączonym z modernizacją budynków i budowli, zakupem nowych lub używanych (nie starszych niż 5 lat) środków trwałych lub zakupem akcji/udziałów
  • kwota kredytu dla przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków – 70% wartości nakładów inwestycyjnych, nawet do 16 mln zł lub na zakup akcji/udziałów – 80% ich wartości, w zależności od nabywcy do 5 mln zł lub 4 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego, działu specjalnego produkcji rolnej lub rybactwa śródlądowego
  • atrakcyjne oprocentowanie - WIBOR 3M+2,5%, płatne przez Kredytobiorcę w wysokości 0,67 tego oprocentowania, jednak nie mniej niż 3%, a w pozostałej części przez ARiMR,
  Linia K01 - Klęskowy kredyt inwestycyjny na realizację nakładów inwestycyjnych niezbędnych na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód.
  • możliwość odtworzenia środków trwałych po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
  • kwota kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę w wysokości nawet 0,50% - w przypadku posiadania ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód

  Linia K02 - Klęskowy kredyt obrotowy na rzeczowe nakłady niezbędne do przywrócenia działalności po wystąpieniu szkód.

  • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
  • kwota kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę w wysokości nawet 0,50% - w przypadku posiadania ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód

  Linia DK01 - Klęskowy kredyt inwestycyjny na odtworzenie środków trwałych po wystąpieniu szkód - dla dużych przedsiębiorstw.

  • możliwość odtworzenia środków trwałych zniszczonych w wyniku wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę
  • kwota kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 2 lat
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę w wysokości nawet 0,50% - w przypadku posiadania ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód

  Linia DK02 - Klęskowy kredyt obrotowy na wznowienie produkcji - dla dużych przedsiębiorstw.

  • możliwość przywrócenia gospodarstwu rolnemu bądź działowi specjalnemu produkcji rolnej produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej po wystąpieniu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę,
  • kwota kredytu odpowiednio dla:
   • gospodarstw rolnych, nawet do 5 mln zł
   • działów specjalnych produkcji rolnej, nawet do kwoty 8 mln zł
  • okres kredytowania do dnia, w którym upływa 4 lata liczone od daty wystąpienia szkód
  • okres karencji w spłacie kredytu - do 4 lat liczonych od daty wystąpienia szkód
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej
  • atrakcyjne oprocentowanie oprocentowanie płatne przez Kredytobiorcę w wysokości nawet 0,50% - w przypadku posiadania ubezpieczenia w dniu wystąpienia szkód

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie gospodarowania środkami publicznymi ARiMR podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów.
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizuje pomoc ze środków krajowych, w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych. Kredyty udzielane są ze środków własnych banków współpracujących z Agencją dla podmiotów zajmujących się produkcją lub przetwórstwem owoców i warzyw.
  Do dnia 30 kwietnia 2007 r. kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania udzielane były w ramach tzw. pomocy istniejącej, która na niezmienionych warunkach mogła być oferowana wyłącznie w ciągu trzech lat od akcesji do Unii Europejskiej. Natomiast nowe umowy kredytowe (od 1 maja 2007 r.) zawierane są na zmienionych warunkach, wynikających z dostosowania do przepisów UE. Warunki te ujęte zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 77, poz. 514), które weszło w życie w dniu 1 maja 2007 r.
  Rozporządzenie przewiduje udzielanie przez ARiMR pomocy finansowej rolnikom i zakładom przetwórstwa produktów rolnych w formie:
  dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i „klęskowych” udzielanych ze środków własnych banków, które zawarły z Agencją stosowną umowę,
  gwarancji i poręczeń spłaty kredytów inwestycyjnych i „klęskowych”.

  CENTRALA BANKU

  ul. Suraska 3A
  15-093 Białystok
  podlaskie

  Sekretariat
  tel. 85 678 57 70
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEDZIBA BANKU

  ul. Surażska 2
  16-060 Zabłudów
  podlaskie

  Oddział w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Suraska 3A, 15-093 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 678-57-85
  Sala operacyjna tel. 85 662 34 84, 85 748 93 12, 85 678 57 86
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 85 653 88 65, 85 664 32 01

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Ełku

  Bankomat 24h
  ul. Słowackiego 21A, 19-300 Ełk, warmińsko-mazurskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  Dyrektor tel. 87 610 46 43
  Sala operacyjna tel. 87 610 12 16, 87 610 46 42
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 87 621 38 09

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Zabłudowie

  Bankomat 24h
  ul. Surażska 2,16-060 Zabłudów, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 717 07 00
  Sala operacyjna tel. 85 717 09 07, 85 717 09 08
  Kredyty tel. 85 653 92 57, 85 653 92 97

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Jurowiecka 1 lok. 0.41, 15-101 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  tel. 85 654-59-01, 85 664-32-75
  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj