RACHUNEK BIEŻĄCY

 • Rachunek rozliczeniowy bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania krajowych i zagranicznych rozliczeń pieniężnych, w formie gotówkowej i bezgotówkowej.

  iStock 000008933727XSmall

  Posiadaczami rachunku rozliczeniowego mogą być osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz rolnicy.

  Naszym Klientom zapewniamy:

  • niskie koszty prowadzenia rachunku,
  • realizowanie stałych i okresowych płatności poprzez zlecenia stałe lub polecenie zapłaty,
  • szybki system rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, krajowych i zagranicznych, w złotych i w walutach wymienialnych,
  • dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności,
  • wygodny dostęp do rachunku dzięki karcie płatniczej,
  • możliwość skorzystania z kredytu w rachunku bieżącym i innych form finansowania działalności firmy,
  • proste w realizacji wymagania w zakresie dokumentacji kredytowej składanej Bankowi,
  • możliwość dopasowania warunków finansowych prowadzenia rachunku i kredytowania do potrzeb Klienta.

  Do otwarcia rachunku rozliczeniowego wymagane są:

  • wniosek o otwarcie rachunku rozliczeniowego,
  • dokumenty określające status prawny Klienta oraz zasady jego reprezentacji,
  • zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz numeru NIP,
  • zawarcie umowy rachunku.

  Oprocentowanie wkładów jest zmienne  i wynosi 0,08% w skali roku. Odsetki od środków gromadzonych na rachunku dopisywane są do salda rachunku na koniec każdego miesiąca.

  Za czynności związane z obsługą rachunku pobierane są prowizje i opłaty zgodnie z "Taryfą opłat i prowizji Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie".

  Bank gwarantuje Posiadaczowi rachunku zachowanie tajemnicy posiadania rachunku, jak też jego stanów i obrotów, na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.

  Wszystkie depozyty podlegają ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.