Ustawa "wakacje kredytowe"

27-07-2022

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawieścić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. „ustawowych wakacji kredytowych”.

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • posiadasz w Banku kredyt hipoteczny,
 • zawarłeś umowę przed dniem 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas Bank:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku do Banku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu, nie będzie pobierał płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji wynikających z umowy, z wyjątkiem powiązanych z nią opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w terminie 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformuje Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyśle do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
 • nie pobierze żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, powstałym w wyniku tego zawieszenia.

Informacje dotyczące wniosku o zawieszenie spłaty kredytu:

 • wniosek można złożyć od 29.07.2022 r.
 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy,
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek powienien być podpisany co najmniej przez jednego kredytobiorcę,
 • wniosek możesz złożyć:
  • pisemnie:
  • elektronicznie:
   • za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej Internet Banking, lub
   • wysłać skan wniosku na adres e-mail wybranej placówki Banku:
    • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
    • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • na wniosku możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty jednej lub kilku rat kredytu, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty) – w III kwartale 2022r.,
  • 2 miesiące (2 raty) – w IV kwartale 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie) – w każdym kwartale 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy, Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w ww. Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia do Banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • w każdym momencie masz prawo do zmiany/ rezygnacji ze złożonego wniosku.

Odstąpienie:

 • jeśli Bank zawiesił Ci spłatę kredytu na podstawie Wniosku złożonego poza jednostką Banku (tj. korespondencyjnie, mailowo lub poprzez system internetowy) masz prawo do odstąpienia od zawieszenia spłaty bez podania przyczyny,
 • w celu skorzystania z prawa do odstąpienia należy złożyć w Banku oświadczenie o odstąpieniu, w terminie 14 dni od otrzymania od Banku potwierdzenia realizacji Twojego Wniosku.

Aby skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek należy złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty do godz. 15:00.

     Do pobrania:

       Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego udzielonego w walucie polskiej przed dniem 1 lipca 2022

        Oświadczenie o odstąpieniu do wniosku złożonego poza placówką Banku

Znajdziesz nas też tutaj