Komunikat

Zmiana sposobu logowania i autoryzacji transakcji w bankowości elektronicznej od 14 września 2019 r.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (dalej "ustawa") dokonała wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (dalej "PSD2").

Przygotowania do wdrożenia silnego uwierzytelnienia wynikającego z Dyrektywy PSD2 PM Bank rozpoczął m.in. poprzez wycofanie od dnia 05.05.2019 r. jako środka autoryzacji - kodów jednorazowych w postaci listy haseł jednorazowych.Dostępną metodą autoryzacji złożonych przez Użytkowników systemu dyspozycji pozostał kod SMS.

Co zmieni się po 14 września 2019 r.:

 • Logowanie do systemu Internet Banking i Firm@ - po 90 dniach od ostatniej poprawnej zmiany hasła do logowania, zostaniesz zobowiązany do:
  1. zmiany obecnie używanego hasła  lub
  2. do uwierzytelnienia obecnie używanego hasła.
  z użyciem silnego uwierzytelnienia.
 • Sposób zatwierdzania wybranych dyspozycji złożonych w systemie Internet Banking i Firm@ poprzez wykorzystanie silnego uwierzytelnienia.

Silne uwierzytelnienie polega na dodaniu do dotychczas stosowanych metod autoryzacji dodatkowego elementu:

 

Przed zmianą

Po zmianie

IB

Kod sms

Kod sms + kod uwierzytelnienia

Firm@

Kod sms

Kod sms + kod uwierzytelnienia

Certyfikat (własny lub wydany przez Bank z eTokenem)

Certyfikat + aplikacja nPodpis.

przy czym, czterocyfrowy kod uwierzytelnienia ustanowisz sam po zalogowaniu do bankowości internetowej.

W celu ułatwienia pierwszego logowania się do systemu od 14 września 2019 r. oraz ustanowienia kodu uwierzytelnienia prosimy o zapoznanie się z niżej opublikowanym opisem wprowadzanych zmian:

Aplikacja nPodpis jest do pobrania na stronie internetowej PM Banku w zakładce: Firmy/Rolnicy – Bankowość elektroniczna - Firm@

PM Bank będzie stosował silne uwierzytelnianie w przypadku, gdy płatnik będzie:

 • uzyskiwał dostęp do swojego rachunku w trybie online;
 • inicjował elektroniczną transakcję płatniczą;
 • przeprowadzał czynność za pomocą kanału zdalnego, która może się wiązać z ryzykiem oszustwa płatniczego lub innych nadużyć.

Zestaw działań Klienta w bankowości internetowej wymagających silnego uwierzytelnienia:

Działania Klienta

Internet Banking

Firm@

logowanie

TAK 1)

TAK 1)

dodawania kontrahenta

TAK

TAK

dodawanie kontrahenta jako zaufanego

TAK

TAK

modyfikacja i usuwanie kontrahenta

TAK

TAK

modyfikacja parametrów wrażliwych (limitów/ rachunków itp.)

TAK

TAK

dodawanie i modyfikacja przelewu zdefiniowanego

TAK

NIE

wykonanie przelewu zdefiniowanego

TAK

NIE

przelew zewnętrzny i wewnętrzny (oprócz na rachunki własne)

TAK

TAK

przelew wewnętrzny na rachunki własne

NIE

NIE

dyspozycje płatnicze(dla Firm@ będą to Autowypłaty)

TAK

TAK

zakładanie i modyfikacja zleceń okresowych

TAK

TAK

przeglądanie historii dalszej niż 90 dni

TAK

TAK

aktywacja urządzeń mobilnych (w Firm@ także nPodpisu )

TAK

TAK

aktywacja kanałów dostępu

TAK

TAK

importy

TAK

TAK

1) wymagane za pierwszym logowaniem oraz raz, co najmniej co 90 dni w innych przypadkach wystarczy sam login i hasło

Jesteśmy przekonani, że wprowadzane zmiany zapewnią jeszcze większe bezpieczeństwo środków deponowanych w PM Banku.

Dodatkowo, w trosce o bezpieczeństwo realizowanych przez Państwa transakcji płatniczych PM Bank wprowadził limity transakcyjne. Szczegóły w zakładce PSD2 - Limity transakcji.