Reklamacje

Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie dokłada wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił oczekiwań, można złożyć skargę, reklamację lub wniosek w jednej z poniższych form:

  • elektronicznie – na email sekretariat@pmbank.pl

  • pisemnie – wysyłając list na adres Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy, ul. Surażska 2, 16-060 Zabłudów

  • osobiście – w najbliższej placówce Banku

Wszystkie skargi/reklamacje/wnioski wpływające do Banku rozpatrywane są ze szczególną starannością. Staramy się jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do Banku zapytania. Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszone wystąpienie może wynieść 30 dni kalendarzowych. Skargi, reklamacje I wnioski rozpatrywane są przez Bank  nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną skargę/reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny.

Odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Państwa skargi czy reklamacji nie jest satysfakcjonująca? W takiej sytuacji można złożyć odwołanie od decyzji Banku bądź skorzystać z instytucji mediacji.

Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę/ reklamację mogą Państwo:

  • odwołać się do Zarządu Banku w terminie 30 dni od decyzji Banku,
  • skorzystać z instytucji mediacji lub złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,
  • skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich, w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 12 000 PLN, a w przypadku kredytów hipotecznych w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 20 000 PLN,
  • złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu (dotyczy reklamacji składanych przez klientów indywidualnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym wspólników spółki cywilnej oraz rolników),
  • wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-07 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1505
1 USD3.6403
1 CHF3.6469
1 GBP4.6292
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBID 1M 1,44
WIBID 3M 1,50
Redyskonto Weksli NBP 1,75
Referencyjna NBP 1,50
Lombardowa NBP 2,50
więcej