• Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom

  Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom

  Planujesz zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego ale brakuje Ci środków na wkład własny wymagany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny w banku? Gwarancja wkładu własnego BGK jest właśnie dla Ciebie. Całość formalności załatwisz w naszym Banku!

   

  Dlaczego warto?

  Kredyt hipoteczny do 100% wydatków związanych z realizacją celu
  Okres kredytowania nawet do 30 lat
  Gwarancja spłaty części kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM)
  Możliwość wyboru rodzaju oprocentowania kredytu (zmienne, okresowo – stałe)
  Możliwość skorzystania ze spłaty rodzinnej po spełnieniu określnych warunków
  Dodatkowe wsparcie w formie "Spłaty rodzinnej"

  Informacje ogólne o kredycie Rodzinny Kredyt Hipoteczny Mój Dom

  Stopa zmienna
  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 9,14% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne kredytu: 8,70% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży Banku w wysokości 1,80 %. Raty malejące. Pierwsza rata miesięczna: 3.216,71 PLN. Całkowity koszt kredytu 329.146,45 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 327.427,45 PLN, prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 0,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 629.146,45 PLN. Informacja według stanu na dzień 04.07.2023 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

  Stopa okresowo stała
  Rzeczywista Roczna Stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 8,95% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 300.000 PLN; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo stałe kredytu 8,32% w skali roku a następnie oprocentowanie zmienne kredytu: 8,70% w skali roku – wyliczone jako suma stopy referencyjnej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M: 6,90%) i marży Banku w wysokości 1,80 %. Raty malejące. Pierwsza rata miesięczna: 3.119,89 PLN. Całkowity koszt kredytu 324.945,63 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 323.226,63 PLN, prowizja przygotowawcza (nie kredytowana) 0,50% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 1.500 PLN, koszt ustanowienia hipoteki: 200 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC-1): 19 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości spoza oferty Banku oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 624.945,63 PLN. Informacja według stanu na dzień 04.07.2023 r. Podane informacje mają jedynie charakter orientacyjny. Ostateczna decyzja kredytowa zależy od wyniku badania zdolności kredytowej Klienta a wysokość wszelkich kosztów związanych z umową uzależniona jest od ostatecznych warunków umowy.”

  Przydatne informacje

  Podstawowe warunki uzyskania Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego Mój Dom

  Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom może być przeznaczony na cele, o których mowa w Ustawie z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z późn. zm. i związane z:

  • budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu,
  • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem,
  • realizacją inwestycji mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy,
  • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym: 
   • wkład budowlany,
   • jego wykończenie.

  Cena lokalu mieszkalnego albo wkład budowlany w przeliczeniu na 1 m kw. powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oraz:

  • współczynnika 1,4 – w przypadku gdy kredytobiorca jest pierwszym nabywcą lokalu,
  • współczynnika 1,3 – w przypadku gdy kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lokalu.

  Limity cen lokalu mieszkalnego i wkładu budowlanego znajdują się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

  Dla kogo?

  Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy Mój Dom jest udzielany przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom spełniającym następujące warunki:

  1. osobom bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);
  2. osobom posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:
   • 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
   • 75 m2 przy trójce dzieci,
   • 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
   • bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci - w tym wypadku wnoszony wkład własny nie może przekraczać 10%.
  Jaka wysokość wkładu własnego jest wymagana?

  Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy można uzyskać bez wkładu własnego.

  Maksymalny wkład własny wynosi 200.000 zł i nie więcej niż:

  • 20% przy zmiennej stopie procentowej,
  • 30% przy okresowo stałej stopie procentowej.

  Jeśli wkładem własnym jest wyłącznie działka budowlana to koszt całej inwestycji nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

  Wkład własny wynosi maksymalnie 10% w przypadku korzystania z przywileju (minimum dwójka dzieci) posiadania jednej nieruchomości mieszkalnej w momencie ubiegania się o kredyt.

  Parametry gwarancji udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego

  Gwarancja wkładu własnego jest dobrowolną opcją zależnie od wysokości środków własnych i jest zabezpieczeniem spłaty Rodzinnego Kredytu Mieszkaniowego Mój Dom, udzielanego zgodnie z warunkami Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym. Gwarancja może objąć część kapitałową kredytu odpowiadającą wkładowi własnemu, który powinien być wniesiony przez kredytobiorcę. Łączna kwota wkładu własnego i gwarancji BGK nie może przekroczyć 200 tys. zł i 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt.

  • Zakres gwarancji - nie więcej niż 20 proc. wydatków, na pokrycie których udzielany jest kredyt,
  • Maksymalna kwota gwarancji - to 20 proc. wydatków na pokrycie których udzielany jest kredyt ale nie więcej niż 100 tys. zł,
  • Prowizja (jednorazowa) - 1 proc. kwoty kredytu objętego gwarancją.
  Spłata rodzinna

  Spłata rodzinna jest dokonywana przez BGK w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego o drugie lub kolejne dziecko i jest przeznaczona na spłatę części kredytu objętego gwarancją w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM).

  Wysokość spłaty rodzinnej:

  • 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie dziecko,
  • 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o trzecie albo kolejne dziecko, – jednak nie wyższej niż wysokość pozostałej do spłaty części kapitałowej kredytu z gwarancją.

  Spłata rodzinna zostanie dokonana jeżeli spełnione będą poniższe warunki:

  • osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie posiadają prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego innego niż nabyty, wybudowany, uzyskany w wyniku realizacji inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej z wykorzystaniem środków z udzielonego rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
  • osobom wchodzącym w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy nie przysługuje spółdzielcze prawo dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, inne niż nabyte z wykorzystaniem środków z rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
  • powiększenie gospodarstwa domowego Kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko nastąpiło po dniu udzielenia rodzinnego kredytu mieszkaniowego,
  • Kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • umowa rodzinnego kredytu mieszkaniowego nie została wypowiedziana,
  • w stosunku do Kredytobiorcy nie została ogłoszona upadłość,
  • nie dokonano przedterminowej spłaty części rodzinnego kredytu mieszkaniowego, chyba że spłaty takiej dokonano po upływie 3 lat od dnia udzielenia tego kredytu, spłata ta dotyczyła części objętej gwarancją, stanowiła spłatę rodzinną.
  Oprocentowanie kredytu i inne opłaty

   

  Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

  Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na 2 dni robocze przed dniem zawarcia umowy kredytu. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, wyznaczane datą zawarcia Umowy kredytu. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą Banku.

  Kredyt z oprocentowaniem stałym przez 60 miesięcy od uruchomienia

  Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

  Możesz zmienić sposób oprocentowania, jeżeli:

  • kredyt został wypłacony w całości
  • posiadasz zdolność kredytową i płacisz raty w terminie
  • do końca okresu spłaty pozostało nie mniej niż 5 lat.

  W celu zapoznania się z bieżącą ofertę kredytu hipotecznego z oprocentowaniem okresowo-stałym prosimy o kontakt z placówką Banku. Oferta – warunki cenowe kredytu zmieniają się co tydzień. Potwierdzeniem oferty cenowej dla pierwszego okresu oprocentowania okresowo-stałego kredytu jest wydany Formularz informacyjny.

  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

  Czym jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego.

  Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia).

  Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?
  Na FWK składają się wpłaty kredytodawców. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie. Jest ono przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego bankowi kredytobiorcy, który udzielił kredytu mieszkaniowego.

  Kto może wystąpić o wsparcie?
  Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej z przesłanek:

  • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej;
  • kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe;
  • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
   • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł - 1.552,00 zł);
   • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł - 1.200,00 zł na osobę).


  W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.

  Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych ratach. W przypadku gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat, pozostała część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.

  Ograniczenia w uzyskaniu wsparcia

  Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

  • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z jego winy;
  • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (w przypadku, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy, to łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy);
  • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia;
  • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

  Jeżeli w dniu złożenia wniosku:

  • kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
  • kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.


  Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:

  • zbyciu przedmiotu kredytowania;
  • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty, prowadzących do niespełnienia przesłanki dotyczącej miesięcznych kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego;
  • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;,
  • utracie statusu bezrobotnego;
  • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia przesłanki wynikającej z miesięcznego dochodu gospodarstwa wieloosobowego.

  Przykład 1 (wskaźnik rata do dochodu)
  Jeżeli rata kredytu mieszkaniowego wynosi 2 500 zł., a kredytobiorca spełni jedną z przesłanek do otrzymania wsparcia z FWK (np. stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy - ponad 50%), to może on złożyć wniosek o wsparcie. Kwota wsparcia zostanie ustalona indywidualnie, w oparciu o postanowienia umowy kredytowej.

  Zakładając, że zostanie ustalona maksymalna kwota wsparcia – 2 000 zł., to przez 36 miesięcy FWK będzie przekazywał 2 000 zł na wskazany przez kredytodawcę rachunek. Kredytobiorca będzie dopłacał 500 zł.

  W tym przypadku, wsparcie dla kredytobiorcy wyniesie 72 000 zł. Zwrot tej kwoty nastąpi po dwóch latach od wypłaty ostatniej raty wsparcia przez FWK. Do spłaty kredytobiorca ma 144 miesięczne raty w wysokości 500 złotych. Jeżeli spłaci pierwszych 100 rat bez opóźnień (spłata 50 000 zł.), to pozostałe 44 raty (22 000 zł.) zostaną umorzone.

  Przykład 2 (kryterium dochodowe)
  Wsparcie może być również przyznane po weryfikacji kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – stanowią one również przesłankę do otrzymania wsparcia z FWK.

  Kwota w poniższym wyliczeniu jest aktualną kwotą dochodu, która uprawnia do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej i wynika z ustawy o pomocy społecznej.

  W przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekroczy iloczynu dwukrotności kwoty 600 zł i liczby członków gospodarstwa, np. kwoty 3 600 zł (600 x 2x3) dla rodziny trzyosobowej, to kredytobiorca spełnia przesłankę kryterium dochodowego i może złożyć wniosek o wsparcie. Ustalenie kwoty wsparcia oraz jego zwrot następują analogicznie jak w przykładzie 1.

  CENTRALA BANKU

  ul. Suraska 3A
  15-093 Białystok
  podlaskie

  Sekretariat
  tel. 85 678 57 70
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  SIEDZIBA BANKU

  ul. Surażska 2
  16-060 Zabłudów
  podlaskie

  Oddział w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Suraska 3A, 15-093 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-15.15

  Dyrektor tel. 85 678-57-85
  Sala operacyjna tel. 85 662 34 84, 85 748 93 12, 85 678 57 86
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 85 653 88 65, 85 664 32 01

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Ełku

  Bankomat 24h
  ul. Słowackiego 21A, 19-300 Ełk, warmińsko-mazurskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  Dyrektor tel. 87 610 46 43
  Sala operacyjna tel. 87 610 12 16, 87 610 46 42
  Kredyty podmioty gospodarcze tel. 87 621 38 09

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Oddział w Zabłudowie

  Bankomat 24h
  ul. Surażska 2,16-060 Zabłudów, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.45

  Dyrektor tel. 85 717 07 00
  Sala operacyjna tel. 85 717 09 07, 85 717 09 08
  Kredyty tel. 85 653 92 57, 85 653 92 97

  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Filia w Białymstoku

  Bankomat 24h
  ul. Jurowiecka 1 lok. 0.41, 15-101 Białystok, podlaskie

  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.30-16.15

  tel. 85 654-59-01, 85 664-32-75
  adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Znajdziesz nas też tutaj